Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2014

I. TỔNG THU NỘI ĐỊA 5 NĂM (2010-2014)
 
1. Năm 2010 4.337 tỷ đồng 181%
2. Năm 2011 6.107 tỷ đồng 187%
3. Năm 2012 5.388 tỷ đồng 103%
4. Năm 2013 5.713 tỷ đồng 117%
5. Năm 2014 6.613 tỷ đồng 114%
 
II. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CỦA NGÀNH THUẾ
 
Ghi nhận và đánh giá cao thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác thuế giai đoạn 2010 - 2014 Cục Thuế Nghệ An đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhì và 9 Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng 27 bằng khen, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Tổng Cục Thuế tặng nhiều bằng khen và giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
 
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2014  BỘ TÀI CHÍNH KHEN THƯỞNG
(Theo Quyết định số 890/QĐ-BTC ngày 15/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHEN THƯỞNG

(Theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày  09/06/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
 
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2014, TỔNG CỤC THUẾ KHEN THƯỞNG.
(Theo Quyết định số 664/QĐ-TCT ngày  07/04/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
 
DANH SÁCH NNT THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2014 CỤC THUẾ NGHỆ AN KHEN THƯỞNG.
(Theo Quyết định số 1017/QĐ-CT ngày 01/06/2015 của Cục Thuế Nghệ An  về việc khen thưởng NNT năm 2014)
 
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN THUẾ NĂM 2014, CỤC THUẾ KHEN THƯỞNG
(Theo Quyết định số  1017/QĐ-CT ngày 01/06/2015 của Cục Thuế Nghệ An về việc khen thưởng TC, CN năm 2014)