Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn Nghệ An, ngày 25/4/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1738/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan: các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc tỉnh, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành, thị; Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng; giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng UBND tỉnh, Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chế tài xử lý các sai phạm trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2014.
 
PV