Để công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

(Baonghean) - Thông tin đối ngoại là một nội dung rất quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu tình hình một cách chính xác, hiểu đúng về đất nước, con người Nghệ An. Qua đó, phục vụ chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt, ngăn chặn âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, thông qua các kênh thông tin đối ngoại, Nghệ An đã chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh đổi mới của đất nước, con người Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc nắm bắt và xử lý thông tin đối ngoại còn chậm, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa cao, chưa khai thác và phát huy tốt tính năng của các kênh thông tin đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nội dung thông tin chưa phong phú, thiếu chiều sâu, thiếu sức thuyết phục. Nhiều đơn vị, địa phương chưa xây dựng được kế hoạch thông tin đối ngoại có tính chiến lược tổng thể, thường xuyên, lâu dài, chưa có sự đầu tư và phối hợp tuyên truyền để đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Để tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tinh đối ngoại trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp ủy đảng và chính quyền cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Kết luận số 16/KL/TƯ ngày 14/02/1012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” một cách đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức và cá nhân.

Thứ hai, tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 79/2010/QĐ.TTG ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Quyết định số 13/2013/QĐ.UBND ngày 05/02/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy chế thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó chú trọng thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu về công cuộc đổi mới của đất nước; tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và của Nghệ An. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần tăng cường và củng cố tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, trước hết là nhân dân các tỉnh nước ngoài có quan hệ truyền thống, các tỉnh kết nghĩa với Nghệ An.

Tích cực, chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền, quảng bá  hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng hợp tác, đầu tư của Nghệ An ra thế giới. Tăng cường thông tin kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... Xây dựng và triển khai các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh Nghệ An với quy mô lớn ra nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng có tầm phủ sóng quốc tế  như CNN, Disney Networld (Mỹ), Arirang (Hàn Quốc), Kênh VTC10 - NetViet...

Hợp tác với các báo, đài Trung ương, các báo, tạp chí lớn và các công ty tư vấn có uy tín để xây dựng các chương trình quảng bá hình ảnh Nghệ An. Đầu tư kinh phí nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự, làm phim giới thiệu về vùng đất, con người Nghệ An ra khu vực và thế giới. Trong đó chú trọng các nội dung: Nêu những thành tựu nổi bật trong các chính sách và kết quả thực hiện về các vấn đề an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, chính sách dành cho người nước ngoài và Việt kiều... Nêu những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng của tỉnh; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, an sinh xã hội…

Tập trung giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc và độc đáo của tỉnh (ẩm thực, làng nghề, lễ hội văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống…), các di sản đã được UNESCO công nhận, những địa phương giàu tiềm năng du lịch, các tour du lịch hấp dẫn… Xây dựng một số thương hiệu địa phương điển hình, biểu tượng đặc trưng cho hệ thống giá trị tiêu biểu của quê hương và con người Nghệ An, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, di sản, các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh.

Thứ ba, thực hiện đúng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và kiều bào Nghệ An hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và Nghệ An nói riêng, nhằm tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác đầu tư của quốc tế trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa dạng hóa lực lượng, hình thức thông tin ở các cấp, các diễn đàn. Chủ động cung cấp kịp thời, chính xác cho báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan Trung ương về các vấn đề liên quan đến Nghệ An theo quy định.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, tăng cường lực lượng, hiện đại hóa phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch trong và ngoài nước một cách chủ động và có hiệu quả. Tăng cường công tác dự báo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng các tài liệu thiết yếu phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề nhạy cảm.

Tăng cường cung cấp thông tin quốc tế giúp nhân dân hiểu rõ hơn vấn đề tình hình thế giới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của nhân loại, tạo điều kiện mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn những thông tin độc hại, những tư tưởng sai trái từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam nhằm bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa và tinh thần của dân tộc.

Thứ tư, tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoài tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cũng như xây dựng bộ phận chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; có kế hoạch cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ tốt, có hiệu quả cho các hoạt động thông tin đối ngoại.

Nguyễn Bá Hảo (Sở Thông tin và Truyền thông)

Tin mới

Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

(Baonghean.vn) - Mục đích của Mỹ không chỉ kiềm chế Nga, mà còn ứng phó dễ dàng hơn với Trung Quốc - quốc gia được xem là thách thức lâu dài và nghiêm trọng nhất với Mỹ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau những mục đích rõ ràng đó, Mỹ đang che giấu những lợi ích lớn hơn mà Washington muốn chiếm lĩnh lâu dài.
'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

(Baonghean.vn) - Trong số 07 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Vi Xuân Thành (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu, dùng dao chống trả quyết liệt khi bị lực lượng Công an bắt giữ.
Bệnh viện ĐKTP Vinh

Hàng nghìn người mắc bệnh lý sỏi tiết niệu được can thiệp ít xâm lấn mỗi năm tại Bệnh viện ĐKTP Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bệnh viện ĐKTP Vinh là đơn vị tiên phong ứng dụng hiệu quả nhiều phương pháp can thiệp ít xâm lấn, với nhiều ưu điểm vượt trội; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý sỏi đường tiết niệu, mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.