Để đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nước ta đang bước vào Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hội nhập. Chính vì vậy, từ nay đến năm 2020, Đảng ta ra Nghị quyết xác định phải tập trung đổi mới, phát triển nhanh nền giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với những giải pháp sau:


+ Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học công nghệ đầu đàn. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề.


+Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn; chú trong bồi dưỡng và phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức.


+ Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý là then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục ở tất các bậc học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.


+ Mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi; thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở với chất lượng ngày càng cao; phát triển mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp; rà soát, hoàn thiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong cả nước; bảo đảm cơ chế tự chủ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đào tạo; tập trung đầu tư xây dựng một số trường, khoa chuyên ngành mũi nhọn, chất lượng cao.


+ Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất các các cấp học và bậc học; tích cực chuẩn bị để từ sau 2015 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ; nhà nước đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục; phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, mở rộng phương thức đào tạo từ xa, hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên; thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong lĩnh vực giáo dục.

(còn nữa)


Phòng Bạn đọc