Điểm sáng về cải cách hành chính

(Baonghean) - Đánh giá chung về công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện cơ chế một cửa sau 5 năm vừa qua, Cục Thuế Nghệ An được  Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An kết luận  là 1 trong 3 đơn vị điển hình nhất trong khối các cơ quan cấp tỉnh. Phiếu thăm dò doanh nghiệp có 85% số phiếu nhận xét rất hài lòng, 15% số phiếu nhận xét hài lòng  về công chức thuế. 

Ở Cục Thuế Nghệ An, hiện đã có 19/21 đơn vị (tỷ lệ 91%) có bộ phận giao dịch một cửa hoạt động ( trừ hai huyện miền núi rẻo cao). Tại các đơn vị đều được trang bị đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất, bố trí nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm, bình quân mỗi năm các bộ phận giao dịch một cửa của Cục Thuế đã giải quyết trên 120.000 hồ sơ các loại, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn là 99,12%, trả chưa đúng hạn là 0,88%. (do hồ sơ liên quan đến các ngành khác xử lý).
Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông triển khai từ 2012:  Cục Thuế đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an Nghệ An tổ chức 1 cửa liên thông  trong việc đăng ký doanh nghiệp, cấp mã số thuế, cấp chứng nhận mẫu con dấu. Từ khi triển khai đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 3.487 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, giảm thời gian từ 10 ngày (năm 2010) xuống còn 5 ngày (năm 2012). Các dữ liệu giữa các cơ quan được cập nhật liên thông đầy đủ, kịp thời, đảm bảo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý liên quan. Tại các Chi Cục thuế đã cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp huyện để giải quyết thủ tục hành chính (chủ yếu là hồ sơ về đất đai) theo quy chế một cửa tập trung tại cấp huyện và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả trên có thể nói là vai trò của tập thể cơ quan, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu cơ quan phải thực sự quan tâm chỉ đạo, đặt ra mục tiêu và mong muốn hướng tới mục tiêu đó. Người đứng đầu  phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động định kỳ, chấn chỉnh khắc phục ngay những tồn tại yếu kém. Bên cạnh đó, người đứng đầu cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực,  bố trí cán bộ công chức phù hợp, bởi không chỉ cần có kỹ năng ứng xử. Và một yếu tố nữa là  trang thiết bị nhất là thiết bị tin học phải đồng bộ, gắn công tác cải cách hành chính với việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.


Châu Lan