Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thị xã Hoàng Mai

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập Thị xã Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở điều chỉnh 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu của huyện Quỳnh Lưu (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của Thị trấn Hoàng Mai và các xã: Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang).

a) Thị xã Hoàng Mai có 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc.

b) Địa giới hành chính Thị xã Hoàng Mai: Đông giáp biển Đông; Tây và Nam giáp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thành lập 5 phường thuộc Thị xã Hoàng Mai:

a) Thành lập phường Quỳnh Thiện trên cơ sở nguyên trạng 1.160,67 ha diện tích tự nhiên và 12.337 nhân khẩu của Thị trấn Hoàng Mai.

Phường Quỳnh Thiện có 1.160,67 ha diện tích tự nhiên và 12.337 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Thiện: Đông giáp xã Quỳnh Lộc; Tây giáp xã Quỳnh Vinh; Nam giáp các phường: Quỳnh Dị, Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

b) Thành lập phường Quỳnh Dị trên cơ sở nguyên trạng 633,30 ha diện tích tự nhiên và 6.697 nhân khẩu của xã Quỳnh Dị.

Phường Quỳnh Dị có 633,30 ha diện tích tự nhiên và 6.697 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Dị: Đông giáp phường Quỳnh Phương; Tây giáp phường Quỳnh Thiện; Nam giáp phường Mai Hùng; Bắc giáp xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai.

c) Thành lập phường Mai Hùng trên cơ sở nguyên trạng 1.221,87 ha diện tích tự nhiên và 8.926 nhân khẩu của xã Mai Hùng.

Phường Mai Hùng có 1.221,87 ha diện tích tự nhiên và 8.926 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Mai Hùng: Đông giáp các phường: Quỳnh Dị, Quỳnh Phương; Tây giáp các xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Tân; Nam giáp phường Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Liên; Bắc giáp phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

d) Thành lập phường Quỳnh Phương trên cơ sở nguyên trạng 345,48 ha diện tích tự nhiên và 15.790 nhân khẩu của xã Quỳnh Phương.

Phường Quỳnh Phương có 345,48 ha diện tích tự nhiên và 15.790 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Phương: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Mai Hùng; Nam giáp xã Quỳnh Liên; Bắc giáp phường Quỳnh Dị và các xã: Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai.

đ) Thành lập phường Quỳnh Xuân trên cơ sở nguyên trạng 1.582,51 ha diện tích tự nhiên và 13.195 nhân khẩu của xã Quỳnh Xuân.

Phường Quỳnh Xuân có: 1.582,51 ha diện tích tự nhiên và 13.195 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quỳnh Xuân: Đông giáp xã Quỳnh Liên; Tây giáp xã Quỳnh Tân; Nam giáp các xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Bảng; Bắc giáp phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thị xã Hoàng Mai và thành lập các phường thuộc Thị xã Hoàng Mai:

a) Tỉnh Nghệ An có 1.649.368,62 ha diện tích tự nhiên và 3.113.055 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Thị xã Thái Hòa, Thị xã Hoàng Mai và 17 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

b) Thị xã Hoàng Mai có 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân và 5 xã: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang.

c) Huyện Quỳnh Lưu còn lại 43.762,87 ha diện tích đất tự nhiên và 279.977 nhân khẩu; có 33 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm Thị trấn Cầu Giát và 32 xã: An Hòa, Ngọc Sơn, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bá, Quỳnh Bảng, Quỳnh Châu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lương, Quỳnh Long, Quỳnh Minh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Tân, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Sơn Hải, Tân Sơn, Tiến Thủy, Tân Thắng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng