Điều chỉnh giá điện, xăng, dầu, dịch vụ y tế không dồn vào một thời điểm

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua. 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Y tế phối hợp hướng dẫn theo thẩm quyền lộ trình điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu, giá dịch vụ y tế một cách hợp lý, không dồn vào một thời điểm. Đây là nỗ lực nhằm tránh tác động gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng tới thị trường.

Liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo tiết kiệm chi, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi từ nguồn dự phòng ngân sách; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đánh giá việc thực hiện các chính sách tài khóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, khả năng cân đối ngân sách năm 2013, tính toán phương án tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 20% và phương án giảm thuế giá trị gia tăng, báo cáo Chính phủ trong tháng 4-2013.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA; căn cứ kết quả triển khai và nhu cầu thực tế, xem xét việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014, 2015 đối với các dự án cấp thiết, cần đẩy nhanh tiến độ trong năm 2013, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và trong khả năng cân đối nguồn vốn đã giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Theo QĐND - LY