Điều chỉnh giảm một loạt lãi suất chủ chốt từ 29/10

Hàng loạt lãi suất cho vay cũng như tiền gửi bằng VND và USD được điều chỉnh giảm từ ngày mai (29/10).
 
Ảnh minh họa
Lãi suất cho vay xuống 7%/năm
 
Ngày 28/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 2174/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam.
 
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam giảm từ 8% xuống 7%/năm;
 
Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam giảm từ 9% xuống còn 8%/năm.
 
Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014 và thay thế Quyết định số 499/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014.
 
Lãi suất tiền gửi bằng VND có kỳ hạn là 5,5%
 
Tại Quyết định số 2173/QĐ-NHNN, NHNN quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
 
Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm;
 
Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm;
 
Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.
 
Đối với lãi suất tiền gửi bằng bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014 và thay thế Quyết định số 498/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014.
 
Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân là 0,75%
 
Cùng ngày, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 2172/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm;
 
Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân giảm từ 1%/năm xuống 0,75%/năm.
 
Đối với lãi suất tiền gửi bằng USD có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014 và thay thế Quyết định số 497 /QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 của Thống đốc NHNN.
 
Theo VOV