Điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020

18/10/2016 17:30

(Baonghean.vn) – UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 tại Kế hoạch số 81/KH-UBND.VX ngày 4/2/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định:

Điều 1. Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020 cho UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 tại Kế hoạch sổ 81/KH-UBND.VX ngày 4/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm bổ sung cho các ngành:

Ngoài các nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBND.VX, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bổ sung một số nhiệm vụ sau:

1.Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; tổ chức triển khai thực hiện; phát triển đối tượng tham gia BHYT; phối hợp các Sở, ngành đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia, đóng BHYT và tổ chức triển khai thực hiện; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT;

Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu ở cơ sở phù hợp quy định của Luật BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT; Xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng nguồn kết dư quý khám chữa bệnh hàng năm (nếu có) và nguồn huy động khác để hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT; Tham mưu, báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Quyết định này.

2.Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình theo nguyên tắc giảm dần việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ mua thẻ BHYT khi thực hiện cơ chế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh; Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

3.Sở Tài chính:

Bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định của Trung ương và của tỉnh; Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho học sinh đảm bảo đến năm 2017 có 100% đối tượng này tham gia BHYT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh tổ chức thực hiện pháp luật về BHYT của học sinh; Phối hợp Tỉnh đoàn tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh tham gia BHYT.

4.UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương; Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triên khai thực hiện đê đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, BHYT;

Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ BHYT của Trung ương và của tỉnh đối với hộ gia đình cận nghèo; hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên; xác định và lập danh sách đối tượng, chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để vận động và cấp thẻ BHYT cho đối tượng, đảm bảo sớm đạt mục tiêu 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên tham gia BHYT và tăng tỷ lệ tham gia BHYT của người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình;

Định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương, báo cáo kết quả thực hiện quyết định này về Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBND.VX ngày 4/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện “Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 - 2020”.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phổ, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải Quyết định số 5011/QĐ-UBND

UBND tỉnh

TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO