Định mức giáo viên trường mầm non công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, có hiệu lực thi hành từ 1/5/2015.
 
Thông tư liên tịch này quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 
Ảnh minh họa
Danh mục khung vị trí việc làm trong nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non gồm: 1.Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành (02 vị trí) là Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. 2. Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên mầm non. 3. Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ (04 vị trí): Kế toán; Văn thư; Y tế; Thủ quỹ.
 
Về định mức số lượng người làm việc, Thông tư liên tịch quy định, mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 01 Hiệu trưởng.
 
Mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có số lượng Phó Hiệu trưởng như sau: Nhà trẻ được bố trí 01 Phó Hiệu trưởng; Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 09 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 06 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 Phó Hiệu trưởng; Trường mẫu giáo, trường mầm non có 09 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 06 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 02 Phó Hiệu trưởng.
 
Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có từ 05 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 01 Phó Hiệu trưởng.
 
Về giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch nêu rõ, những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định thì định mức giáo viên mầm non được xác định như sau: Đối với nhóm trẻ, bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ; Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp; Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.
 
Đối với lao động hợp đồng, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn như sau: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 01 lao động hợp đồng để bố trí vào vị trí nấu ăn.
 
Căn cứ vào điều kiện kinh phí, nhu cầu, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ký hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, nhưng không vượt quá 02 người.
 
Theo chinhphu.vn