Đô Lương: Lấy ý kiến về sửa đổi Dự thảo Hiến pháp năm 1992

(Baonghean) - Chiều 19/2, huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Dự thảo Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có 250 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, xã, thị.

Tại hội nghị, có 30 ý kiến đóng góp vào dự thảo. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề quy định tại điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp, như: Cần quy định cụ thể trong Hiến pháp về các tổ chức chính trị và chính trị xã hội; Quy định về quyền bình đẳng giới; Quyền của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các vấn đề liên quan mật thiết đến quyền lợi của các tổ chức và cá nhân.

Sau hội nghị này, các xã, thị và các cơ quan đơn vị ở Đô Lương tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Hiến pháp.


Hữu Hoàn (Đài Đô Lương)