Đô Lương: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI) của Đảng cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.
 
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trương Hồng Phúc yêu cầu các đại biểu nghiêm túc, tập trung cao để tiếp thu đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận và một số nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), trên cơ sở đó phổ biến sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 của Đảng sớm đi vào cuộc sống.Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày rưỡi, các đại biểu sẽ được quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gồm: Nghị quyết số 25/NQ-TW về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 24/NQ-TW về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 64/NQ-TW về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận số 63-KL/TW về Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số vấn đề quan trọng khác của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) của Đảng.


Minh Chi