Đô Lương tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Baonghean.vn)- Ngày 24/9, huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trong 15 năm qua, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", huyện Đô Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, huy động các nguồn lực của xã hội và sự đóng góp của nhân dân được 51 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh việc xây dựng gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến nay, toàn huyện có 537.000 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 76%, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11 hàng năm; có 306/1.104 dòng học được công nhận dòng họ văn hóa, 2 xã đạt xã chuẩn văn hóa. Xây dựng và sửa chữa 447 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 7.000 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Phong trào toàn dân đoàn kết phát huy dân chủ được mở rộng, giữ gìn kỷ cương pháp luật được chú trọng...

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong 20 năm qua thực sự là cuộc vận động toàn dân, toàn diện khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, phát huy nội lực của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

Trao thưởng cho các điển hình tiên tiến.

Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều khởi sắc. Các khối xóm đã xây dựng quy ước, hương ước tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, việc tổ chức lễ hội phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo đã trao thưởng cho 66 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Hữu Hoàn