Doanh nghiệp thành lập mới giảm 12%

(Baonghean.vn) Theo thng kê, t đầu năm đến nay, trên địa bàn tnh có 949 doanh nghip đăng ký thành lp, ch yếu vào các lĩnh vc xây dng cơ bn, khai thác khoáng sn và tư vn.

Như vy, so vi cùng k năm 2010, doanh nghip thành lp mi gim 12%. Lũy kế đến 30/9/2011, trên địa bàn tnh đã có gn 9.000 doanh nghip đăng ký kinh doanh. Hin đang có hơn 1.000 doanh nghip (ngoài 9000 doanh nghip đã thng kê) vi phm các quy định v thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh đang phi hp vi ngành Thuế thu hi đăng ký kinh doanh theo quy định.


Thu Huyền