Doanh nghiệp thanh toán xuất khẩu hàng hóa cho DN tư nhân ở nước ngoài

(Baonghean) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có xuất khẩu hàng hóa cho DN tư nhân ở nước ngoài và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ DN tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Việc thanh toán đó có được xác định là thanh toán qua ngân hàng hay không?
 
Trả lời:
 
Tại Điểm b7, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn:
 
“Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có) thì được xác định là thanh toán qua ngân hàng. 
 
Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai, cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật”.
 
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hàng hóa cho DN tư nhân ở nước ngoài, việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ DN tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam, được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có) và việc mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực hiện đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật thì được xác định là thanh toán qua ngân hàng.
 
 
Cục Thuế Nghệ An