Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 02- CT/TU ngày 1 tháng 3 năm 2016 về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020."

Sau khi thực hiện CPH với việc áp dụng nhiều giải pháp cải tiến quản lý, quy trình sản xuất nên Công ty CP thủy sản Diễn Châu đã không ngừng đưa thương hiệu nước mắm Vạn Phần phát triển. Trong ảnh: Dây chuyền chiết chai và đóng gói sản phẩm nước mắm Vạn Phần

Chỉ thị chỉ rõ, trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước có lúc, có nơi còn hình thức, chưa thiết thực, thiếu thường xuyên, kịp thời và chưa có sức lan tỏa; việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công nhân, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp, các đối tượng khác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa được quan tâm. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa chú ý đến công tác thi đua, khen thưởng.

Phòng Trung tâm tòa soạn hội tụ điều hành hoạt động của tòa soạn theo yêu cầu đổi mới Báo Nghệ An.

Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Việc không ngừng áp dụng hệ thống quản lý tin học văn phòng đã nâng hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của Thị xã trẻ Hoàng Mai. Ảnh: Lãnh đạo Thị xã kiểm tra việc sử dụng quản lý mạng M- Office tại Phòng GD- ĐT Thị xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng đến tận các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi phong trào thi đua phải xác định đúng chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sử dụng dây chuyền khắc chạm trên đá 3D hiện đại đã giúp Công ty CP đá Phủ Quỳ nâng chất lượng giá trị sản phẩm từ nguyên liệu đá Phủ Quỳ trên thị trường trong và ngoài tỉnh

Đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Quan tâm khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất, các tập thể nhỏ, các doanh nhân, doanh nghiệp và các đối tượng khác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo... nhằm động viên kịp thời và phát huy tính sáng tạo, năng lực công tác của từng cá nhân. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.

Nhiều nông dân Nghĩa Đàn đã mạnh dạn đưa vào trồng một số loại cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh nông dân Phan Đình Lý, xóm Phú Lộc(Nghĩa Phú) đưa vào trồng giống cây ổi ngoại trên đất cằn cho hiệu quả cao

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các  đoàn thể trong xây dựng nội dung, mục tiêu, kế hoạch các đợt phát động thi đua; Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở. Và giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồng Sơn