Đổi mới, phát huy hiệu quả tham mưu, phục vụ trong công tác văn phòng cấp ủy

(Baonghean) - Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc.

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng.

Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18/10 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ phòng Kinh tế - Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ phòng Kinh tế - Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Ở Nghệ An, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức làm công tác Văn phòng cấp uỷ đã có những đóng góp, cống hiến xứng đáng trong chặng đường đầy vẻ vang của Đảng bộ tỉnh đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng cấp ủy cũng phát triển theo mỗi bước tiến của sự nghiệp cách mạng.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các bộ phận chuyên môn phục vụ cấp ủy đã vượt qua bao gian khổ, khó khăn, thử thách và đã trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Những năm gần đây, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo”, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc, nhờ đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình làm việc hàng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ, hàng tuần của Thường trực Tỉnh ủy được nâng cao, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, có hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2017, Văn phòng cơ bản tập trung tham mưu thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong đó trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đảm bảo các chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời chú trọng việc tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành, chương trình công tác năm của ban thường vụ và lịch làm việc hàng tháng của ban thường vụ, thường trực cấp ủy.

Thực hiện tốt công tác thẩm tra, thẩm định, biên tập, soạn thảo văn bản, đảm bảo thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành văn bản; tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện và sơ tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, thông báo, chương trình, đề án...

Phục vụ tốt các cuộc kiểm tra, chỉ đạo, làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy đối với các ngành, các cấp và cơ sở.

Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy còn khâu nối và phối hợp hoạt động với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban đảng, các tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tham mưu tổ chức phục vụ tốt hội nghị giao ban hàng quý với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, giao ban hàng tháng với khối nội chính,...

Văn phòng đã có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu được đảm bảo, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý.

Trong công tác tiếp nhận, cung cấp và giúp Tỉnh ủy xử lý các nguồn thông tin phục vụ sự lãnh đạo, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chủ động nắm bắt các nguồn thông tin từ nhiều kênh, kể cả dư luận xã hội... để có thông tin đa dạng, nhiều chiều, phong phú, chọn lọc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Giúp cấp ủy duy trì thường xuyên chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề.

Những thông tin của Văn phòng Tỉnh uỷ được cấp uỷ xác định là nguồn thông tin tổng hợp khách quan, trung thực, có chất lượng phản ánh những vấn đề quan trọng, cấp bách giúp cấp uỷ lãnh đạo và điều hành công việc hiệu quả.

Trong nhiệm vụ giúp cấp uỷ giải quyết các đơn thư khiếu kiện của cán bộ, nhân dân, đã thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, đề xuất ý kiến xử lý hoặc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền, góp phần giải quyết nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, ổn định tình hình.

Trên các mặt công tác khác như: Công nghệ thông tin, hành chính - cơ yếu, lưu trữ, quản trị - tài chính đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần tích cực, hiệu quả vào sự lãnh đạo của cấp uỷ.

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp của Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp của Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Năm 2017 và những năm tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Trung ương sẽ triển khai nhiều quyết sách mới rất mạnh mẽ và có tính đột phá về công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị, tinh giản biên chế..., là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng gắn với công tác tham mưu của Văn phòng cấp ủy.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ vừa mới, vừa khó đó, yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Tiến hành kiện toàn, tinh gọn bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung nghiên cứu, tham mưu đúng và trúng những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Phát huy truyền thống 87 năm vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tôn Mạnh

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy

Tin mới

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả. 
Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương”, chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, có cơ hội được hưởng lương hưu khi về già. Đồng thời, giúp người dân hiểu hơn về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
Thay đổi mâm xe máy và ôtô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô có bị phạt không?

Thay đổi mâm xe máy và ô tô là một trong những cách trang trí ngoại thất xe, giúp bộ phận này cũng như tổng thể phương tiện trở nên bắt mắt hơn. Tuy nhiên, người dùng nên tìm hiểu chi tiết về việc thay đổi mâm xe có bị phạt không cũng như các lưu ý cần biết trước khi quyết định cải tiến bộ phận này.
Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

Tập đoàn TH chủ động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

(Baonghean.vn) - Với đặc thù sản xuất của mình, các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn của Tập đoàn TH tiêu tốn điện năng lớn. Tuy vậy, nhờ chủ động các giải pháp, đầu tư tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, TH được xem là điểm sáng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương; Arsenal và Man United ‘đại chiến’ vì Pau Torres

Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương; Arsenal và Man United ‘đại chiến’ vì Pau Torres

(Baonghean.vn) - Đánh bại Ả-rập Xê-út, tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng futsal châu Á; Arsenal và Man United "đại chiến" vì Pau Torres; Văn Hậu báo tin vui cho Câu lạc bộ Hà Nội trước trận gặp Bình Dương... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Tổng thống Putin đã đi đủ xa trong cuộc chiến với Ukraine?

Tổng thống Putin đã đi đủ xa trong cuộc chiến với Ukraine?

(Baonghean.vn) - Một nghị sĩ Nga theo đường lối cứng rắn bình luận, việc rút lui quân sẽ chỉ là một bước lùi nhỏ. Khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, Nga và Liên Xô đã phải hứng chịu những thất bại khủng khiếp nhất trên chiến trường, nhưng Hồng quân Liên Xô đã kết thúc Thế chiến 2 ở Berlin. Vì vậy, có thể chiến dịch này cũng sẽ kết thúc như thế - có lẽ ngay tại đó, ở Berlin chăng?”.
Nghệ An: Toàn cảnh ngập lụt do hoàn lưu bão số 4

Nghệ An: Toàn cảnh ngập lụt do hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những ngày qua. Mưa lũ đã khiến 6 người chết và mất tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc; hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn ha hoa màu bị ngập. Nhiều địa phương như; Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hoàng Mai... bị ngập sâu; nhiều tuyến đường bị sạt lở; nhiều xã đang bị chia cắt.
Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đặt ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên và tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục”.
Xót thương hoàn cảnh 3 anh em có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi

Xót thương hoàn cảnh 3 anh em có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Chỉ trong một buổi chiều, cả bố và mẹ đều đột ngột lìa xa cõi đời. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 anh em Nguyễn Quốc Anh (SN 2011), Nguyễn Ty Hy (SN 2015) và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 2016). Giờ đây, 3 đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào ông bà nội khó khăn, đau yếu ở xóm 12, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc).