Đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

(Trích phát biểu của đồng chí Phan Đình Trạc- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011-2016)
...
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chúc mừng 85 vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI đã được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước tỉnh Nghệ An trong cuộc bầu cử vừa qua. Xin gửi đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVI thành công tốt đẹp.
...
Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chất lượng các kỳ họp của HĐND, hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND được nâng lên.

 Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại kỳ họp.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND có lúc, có nơi chưa thể hiện đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác giám sát của HĐND chưa thật sự hiệu quả và thiết thực, một số nghị quyết của HĐND chất lượng chưa cao. Năng lực hoạt động của một số đại biểu HĐND còn hạn chế: ít liên hệ, tiếp xúc cử tri, thiếu sâu sát thực tiễn và không chịu khó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thu thập, phản ánh và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri còn hạn chế; nhiều kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân chậm được xử lý, để tích tụ, dồn nén trở thành vấn đề bức xúc. Qua ý kiến cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri vừa rồi, cho thấy: mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng chúng ta - những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước chưa thực sự làm tròn trách nhiệm với nhân dân.
 
Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà, khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém nói trên. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành những cơ chế, chính sách, những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá vào năm 2015.
 
Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, trong thời gian tới đề nghị HĐND tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt 5 vấn đề sau xây:
 
Thứ nhất: Tập trung xây dựng, ban hành các chủ trương, biện pháp, các cơ chế, chính sách, nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ưu tiên nguồn lực cho các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định; giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; kiên quyết và kiên trì, từng bước giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
 
Thứ hai: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp dân và tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND cần có kế hoạch, giải pháp, hình thức phù hợp để thực hiện tốt hoạt động tiếp dân và tiếp xúc cử tri. Để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước địa phương, đại biểu HĐND phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật; thường xuyên liên hệ, tiếp xúc cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; có trách nhiệm lắng nghe, thu thập, phản ánh kịp thời, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, các khiếu nại, tố cáo của cử tri đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, Nghị quyết của HĐND và tham gia quản lý Nhà nước. Cử tri mong muốn đại biểu HĐND phải giữ lời hứa với cử tri, nói ít làm nhiều, hoà mình trong cuộc sống của nhân dân, thấy được dân làm, nghe dân nói, nói dân nghe; nói tiếng nói của nhân dân trong các hoạt động của HĐND và phản hồi đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 
Thứ ba: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND, làm cho hoạt động của HĐND bám sát thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống của nhân dân, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri phải được đặt lên bàn nghị sự của HĐND. Cần bố trí thời gian thoả đáng cho các phiên thảo luận; cải tiến hình thức, nâng cao hiệu quả chất vấn, trả lời chất vấn. Đổi mới phương pháp điều hành, quy trình soạn thảo và thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Có quy chế để Thường trực và các Ban của HĐND tham gia ngay từ đầu vào việc chuẩn bị các đề án, dự thảo Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng các Nghị quyết của HĐND. Những nghị quyết quan trọng, liên quan đến đời sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân phải lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trước khi HĐND tỉnh quyết định.
 
Thường trực và các Ban của HĐND tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thể hiện đầy đủ, sâu sắc tính nhân dân trong hoạt động của HĐND.
 
Thứ tư: Nâng cao chất lượng và hiệu lực của công tác giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong công tác giám sát và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường phối hợp giữa các Ban của HĐND với Uỷ ban kiểm tra, các Ban Xây dựng Đảng trong xây dựng và thực hiện chương trình giám sát hàng năm để giám sát toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Tập trung giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội; giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm; giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.
 
Thứ năm: Quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Chú ý bồi dưỡng kỹ năng tiếp xúc, đối thoại với cử tri, công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND. Nâng cao khả năng phát hiện, nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tập trung giải quyết, những vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm; khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân, giải thích chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, tạo đồng thuận trong xã hội.
...
Một nhiệm vụ hết sức quan trọng của kỳ họp lần này là kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND và UBND tỉnh- Trên cơ sở định hướng về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu những vị đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 -2016. Quan tâm kiện toàn bộ máy và cán bộ cơ quan chuyên trách giúp việc của HĐND, UBND tỉnh đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 
Cán bộ cơ quan chuyên trách giúp việc của HĐND, UBND phải là những người có năng lực, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức sâu về quản lý nhà nước, trung thành, tận tụy, trách nhiệm cao đối với nhân dân và đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà cũng như của đất nước.
 
Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trước nhân dân. Cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà đoàn kết, thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng...
__________
 
* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.