Đối tượng hưởng chế độ trong bảo vệ Tổ quốc ở biên giới và làm nhiệm vụ Quốc tế

(Baonghean.vn) - Th tướng Chính ph va ban hành Quyết định s 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 quy định v chế độ, chính sách đối vi đối tượng tham gia chiến tranh bo v T quc, làm nhim v Cămpuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phc viên, xut ngũ, thôi vic vi nhưng ni dung sau:

- Phm vi và đối tượng áp dng: Quyết định này quy định chế độ tr cp hàng tháng, tr cp 1 ln, chế độ bo him y tế, mai táng phí đối vi mt s đối tượng trc tiếp tham gia chiến tranh bo v biên gii Tây Nam, biên gii phía Bc, làm nhim v Quc tế Cămpuchia, Lào (gi chung là đối tượng cu quân nhân tham gia chiến tranh bo v T quc và làm nhim v quc tế) sau 30/4/1975 đã phc viên, xut ngũ, thôi vic.


Quyết định áp dng đối vi: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương có dưới 20 năm phc v trong quân đội; công an, cơ yếu đã phc viên, xut ngũ, thôi vic bao gm c s đi lao động hp tác quc tế v phc viên, xut ngũ, thôi vic trước ngày 1/1/2004 hoc chuyn ngành, sau đó thôi vic trước ngày 1/1/1995 hoc thương binh nng đang điu dưỡng ti các đoàn điu dưỡng thương binh, hin không thuc din hưởng chế độ hưu trí, chế độ mt sc lao động, bnh binh hàng tháng.


Ngoài đối tượng trên, công nhân viên chc quc phòng, công an, viên chc, chuyên gia các ngành; cán b xã, phường; dân quân t v, công an xã; thanh niên xung phong tp trung sau 30/4/1975 tham gia nhim v như trên ngh thôi vic trước 1/1/1995 hoc đã v gia đình, hin không thuc din hưởng chế độ hưu trí, chế độ mt sc lao động hàng tháng cũng được hưởng chế độ này.


(còn tiếp).


Nguyễn Hải