Dự thảo Quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia

 ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH NGHỆ AN                         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
(DỰ THẢO)
                                            
                                       QUY ĐỊNH

Về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định
(Kèm theo Quyết định số    /2011/QĐ-UBND ngày  /  /2011 của UBND tỉnh)

                                                       Chương 1
                                           NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
Các cá nhân, tập thể của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Nghệ An đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi, giải đấu, giải thưởng, hội diễn…) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh (gọi tắt là các kỳ thi).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh giỏi, sinh viên giỏi qua các kỳ thi (gọi chung là học viên) và các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, đạo diễn có công giảng dạy, bồi dưỡng cho các học viên nói trên (gọi chung là giảng viên).
2. Các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh được tổ chức hàng năm hoặc định kỳ:
a) Kỳ thi quốc tế: Là các kỳ thi được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới;
b) Kỳ thi Khu vực quốc tế: Là các kỳ thi được tổ chức trên phạm vi một khu vực Châu lục, Châu lục hoặc liên Châu lục;
c) Kỳ thi quốc gia: Là các kỳ thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc;
d) Kỳ thi khu vực quốc gia: Là các kỳ thi được tổ chức trên phạm vi khu vực hoặc liên khu vực trong nước;
e) Kỳ thi cấp tỉnh: Là các kỳ thi do UBND tỉnh có quyết định hoặc chủ trương cho phép tổ chức.

Điều 3.
Nguyên tắc khen thưởng
1. Việc khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong các kỳ thi được tiến hành công khai, dân chủ và công bằng giữa các ngành, địa phương, các lĩnh vực, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Thành tích càng cao thì mức thưởng càng lớn.
2. Ngoài mức thưởng của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương quy định thì các tập thể và cá nhân còn được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo Quyết định này.
3. Căn cứ kết quả các kỳ thi, các văn bằng, chứng chỉ hoặc quyết định công nhận của Ban Tổ chức giải để xét khen thưởng. Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, được làm tròn số đến hàng trăm nghìn đồng tiền Việt Nam; thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính tiền thưởng là thời điểm UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Điều 4. Hình thức khen thưởng
1. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) và các giảng viên trực tiếp đào tạo, giảng dạy các cá nhân, tập thể đạt giải trên trong các kỳ thi.
2. Đối với kỳ thi cấp tỉnh chỉ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đạt từ giải Nhất (hoặc tương đương) trở lên và giảng viên trực tiếp đào tạo, giảng dạy đối tượng đó. Riêng Giải Văn học - Nghệ thuật mang tên Hồ Xuân Hương (tổ chức 5 năm 1 lần) và giải thưởng công trình sáng tạo Khoa học – Công nghệ được tặng Bằng khen cho tất cả các mức giải.

Chương 2
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy định mức thưởng đối với lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Dạy nghề (tính theo mức lương tối thiểu chung)
1. Học viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế:
- Huy chương Vàng: thưởng 60 lần;
- Huy chương Bạc:    thưởng 50 lần;
- Huy chương Đồng: thưởng 40 lần;
- Giải khuyến khích: thưởng 20 lần.
2. Học viên đạt giải trong các kỳ thi khu vực quốc tế:
a) Kỳ thi Châu Á (hoặc Châu Á - Thái Bình Dương):
- Huy chương Vàng: Thưởng 40 lần;
- Huy chương Bạc:  Thưởng 30 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 20 lần;
- Giải khuyến khích:      Thưởng 10 lần.
b) Kỳ thi Đông Nam Á:
- Huy chương Vàng:   Thưởng 30 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 20 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 10 lần;
- Giải khuyến khích:        Thưởng 5 lần.
3. Học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia:
- Giải nhất:                Thưởng 6 lần;
- Giải nhì:                  Thưởng 4 lần;
- Giải ba:                   Thưởng 3 lần;
- Giải Khuyến khích: Thưởng 2 lần.
4. Học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh:
- Giải nhất: Thưởng 2 lần;
- Giải nhì: Thưởng 1,5 lần;
- Giải ba: Thưởng 1 lần.
5. Giảng viên hoặc tập thể gi?ng viờn trực tiếp tham gia bồi dưỡng cho học viên đạt giải được thưởng tương ứng mức thưởng như học viên. Nếu là tập thể giảng viên tham gia bồi dưỡng cho học viên đạt giải thì việc phân chia tỷ lệ tiền thưởng cho các giảng viên do Lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý quyết định tùy theo mức độ tham gia bồi dưỡng.
6. Đối với học sinh đạt thủ khoa Khối thi trong các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học hệ công lập: Thưởng 8 lần.
7. Đối với Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: Thưởng 1 lần.
Điều 6. Quy định mức thưởng đối với lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Gia đình (tính theo mức lương tối thiểu chung)
1. Đối với Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp: tập thể và cá nhân tham gia các hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực trong nước, quốc tế và khu vực quốc tế được thưởng như sau:
a) Giải quốc tế và khu vực quốc tế:
- Vở diễn đạt giải Vàng (hoặc tương đương): Thưởng 40 lần cho tập thể vở diễn;
- Vở diễn đạt giải Bạc (hoặc tương đương): Thưởng 30 lần cho tập thể vở diễn;
- Vở diễn đạt giải Đồng (hoặc tương đương): Thưởng 20 lần cho tập thể vở diễn.
- Đối với cá nhân là tác giả kịch bản, biên đạo múa, đạo diễn, tác giả âm nhạc cho vở diễn, diễn viên, nhạc công:
+ Đạt giải Vàng (hoặc tương đương): Thưởng 12 lần;
+ Đạt giải Bạc (hoặc tương đương):   Thưởng 8 lần;
+ Đạt giải Đồng (hoặc tương đương): Thưởng 6 lần.
- Đối với các tiết mục song ca, tam ca, đồng ca nếu đạt các giải Vàng, Bạc, Đồng thì thưởng gấp đôi mức thưởng giải cá nhân tương ứng. Nếu là tiết mục hợp xướng (được Hội đồng hoặc Ban giám khảo xác định) thì mức thưởng bằng 3 lần mức thưởng cá nhân tương ứng.
b) Giải toàn quốc và khu vực trong nước:
- Vở diễn đạt giải Vàng (hoặc tương đương): Thưởng 20 lần cho tập thể vở diễn;
- Vở diễn đạt giải Bạc (hoặc tương đương):    Thưởng 15 lần cho tập thể vở diễn;
- Vở diễn đạt giải Đồng (hoặc tương đương): Thưởng 10 lần cho tập thể vở diễn.
- Đối với cá nhân là tác giả kịch bản, biên đạo múa, đạo diễn, tác giả âm nhạc cho vở diễn, diễn viên, nhạc công:
+ Đạt giải Vàng (hoặc tương đương): Thưởng 6 lần;
+ Đạt giải Bạc (hoặc tương đương):    Thưởng 4 lần;
+ Đạt giải Đồng (hoặc tương đương):  Thưởng 3 lần.
- Đối với các tiết mục song ca, tam ca, đồng ca nếu đạt các giải Vàng, Bạc, Đồng thì thưởng gấp đôi mức thưởng giải cá nhân tương ứng. Nếu là tiết mục hợp xướng (được Hội đồng hoặc Ban giám khảo xác định) thì mức thưởng bằng 3 lần mức thưởng cá nhân tương ứng.
2. Đối với Nghệ thuật biểu diễn không chuyên (do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức):
a) Cấp quốc gia và khu vực quốc gia:
                                                     Toàn đoàn          Cá nhân
- Giải Vàng (hoặc tương đương):       12 lần                 4 lần
- Giải Bạc (hoặc tương đương ):          9 lần                 3 lần
- Giải Đồng (hoặc tương đương ):        6 lần                 2 lần
Đối với các tiết mục song ca, tam ca, đồng ca nếu đạt các giải thì thưởng gấp đôi mức thưởng giải cá nhân tương ứng. Nếu là tiết mục hợp xướng (được Hội đồng hoặc Ban giám khảo xác định) thì mức thưởng bằng 3 lần mức thưởng cá nhân tương ứng.                    
b) Cấp tỉnh:
                                 Toàn đoàn           Cá nhân
- Giải nhất (A):                6 lần                  2 lần
- Giải nhì (B):                4,5 lần               1,5 lần
- Giải ba (C):                   3 lần                  1 lần
Đối với các tiết mục song ca, tam ca, đồng ca nếu đạt các giải thì thưởng gấp đôi mức thưởng giải cá nhân tương ứng. Nếu là tiết mục hợp xướng (được Hội đồng hoặc Ban giám khảo xác định) thì mức thưởng bằng 3 lần mức thưởng cá nhân tương ứng.
3. Tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan về tuyên truyền viên thư viện, thông tin lưu động, hướng dẫn viên, lễ tân, đầu bếp và gia đình (do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức):
a) Cấp quốc tế, khu vực quốc tế:
                                                     Toàn đoàn        Cá nhân:
- Giải Vàng (hoặc tương đương):       36 lần              12 lần
- Giải Bạc (hoặc tương đương ):         24 lần               8 lần
- Giải Đồng (hoặc tương đương ):       18 lần               6 lần
b) Cấp quốc gia, khu vực quốc gia:
                                                    Toàn đoàn         Cá nhân
- Giải Vàng (hoặc tương đương):       18 lần               6 lần
- Giải Bạc (hoặc tương đương ):         12 lần              4 lần
- Giải Đồng (hoặc tương đương ):        9 lần               3 lần
c) Cấp tỉnh: Tiền thưởng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6.
4. Về lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật:
Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm, phát động sáng tác thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật như: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa, kịch bản sân khấu, điện ảnh, văn học, lý luận phê bình,... được thưởng như sau (nếu là nhóm tác giả thì tỷ lệ phân chia do nhóm tác giả quyết định theo công sức đóng góp của từng thành viên):
a) Cấp quốc tế, khu vực quốc tế:
- Giải Nhất (hoặc tương đương): Thưởng 30 lần;
- Giải Nhì (hoặc tương đương): Thưởng 20 lần;
- Giải Ba (hoặc tương đương):   Thưởng 15 lần;
- Giải Khuyến khích:                 Thưởng 10 lần.
b) Cấp quốc gia:
- Giải Nhất (hoặc tương đương): Thưởng 6 lần;
- Giải Nhì (hoặc tương đương):   Thưởng 4 lần;
- Giải Ba (hoặc tương đương):    Thưởng 3 lần;
- Giải Khuyến khích:                  Thưởng 2 lần.
c) Cấp khu vực quốc gia:
- Giải Nhất (hoặc tương đương): Thưởng 4 lần;
- Giải Nhì (hoặc tương đương):   Thưởng 3 lần;
- Giải Ba (hoặc tương đương):     Thưởng 2 lần;
- Giải Khuyến khích:                   Thưởng 1 lần.
d) Cấp tỉnh:
- Giải Nhất (hoặc tương đương): Thưởng 2 lần;
- Giải Nhì (hoặc tương đương):   Thưởng 1,5 lần;
- Giải Ba (hoặc tương đương):     Thưởng 1 lần.
e) Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật mang tên Hồ Xuân Hương:
- Giải A: Thưởng 35 lần;
- Giải B : Thưởng 30 lần;
- Giải C : Thưởng 25 lần;
- Giải khuyến khích: Thưởng  20 lần.

Điều 7.  
Quy định mức thưởng đối với lĩnh vực Thể thao (tính theo mức lương tối thiểu chung)
1. Vận động viên đạt giải tại các giải Vô địch thế giới và Đại hội Olympic:
- Huy chương Vàng: Thưởng 40 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 30 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 20 lần.
2. Vận động viên đạt giải tại giải Vô địch Châu Á (Đại hội thể thao Châu Á - ASIAD, Đại hội thể thao trong nhà Châu Á - INDOOR GAMES):
- Huy chương Vàng: Thưởng 30 lần;
- Huy chương Bạc: Thưởng 20 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 15 lần.
3. Vận động viên đạt giải tại giải Vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á:
- Huy chương Vàng: Thưởng 20 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 15 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 10 lần.
4. Vận động viên đạt giải tại các cuộc thi đấu Vô địch quốc gia và Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc mức thưởng như sau:
- Huy chương Vàng: Thưởng 6 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 4 lần;
- Huy chương Đồng:  Thưởng 3 lần.
5. Vận động viên đạt giải tại các giải vô địch trẻ cấp quốc gia, Cúp quốc gia và khu vực quốc gia được thưởng như sau:
5.1. Vận động viên đạt giải tại các giải vô địch trẻ cấp quốc gia  (không phân biệt lứa tuổi) và Cúp quốc gia được thưởng như sau       
- Huy chương Vàng: Thưởng 3 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 2 lần;
- Huy chương Đồng:  Thưởng 1,5 lần.
5.2. Đối với các giải vô địch trẻ cấp quốc gia quy định theo lứa tuổi, mức thưởng cụ thể như sau:
a) Vận động viên đến dưới 16 tuổi:
- Huy chương Vàng: Thưởng 2,5 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 1,5 lần;
- Huy chương Đồng:  Thưởng 1 lần.
b) Vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 21 tuổi:
- Huy chương Vàng: Thưởng 3 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng  2 lần;
- Huy chương Đồng:  Thưởng 1,5 lần.
5.3. Đối với giải khu vực quốc gia, mức thưởng như sau:
- Huy chương Vàng: Thưởng 3 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 2 lần;
- Huy chương Đồng:  Thưởng 1,5 lần.
6. Đối với môn thể thao tập thể:
Mức thưởng chung bằng số lượng người tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng (môn Bóng đá có quy định riêng).
7. Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi: Số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của Điều lệ giải; mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng.
8. Vận động viên phá kỷ lục:
Ngoài chế độ được hưởng theo mức tương ứng quy định trên, Vận động viên phá kỷ lục được thưởng thêm như sau:
- Phá kỷ lục Thế giới: Thưởng thêm 20 lần;
- Phá kỷ lục Châu Á: Thưởng thêm 15 lần;
- Phá kỷ lục Đông Nam Á: Thưởng thêm 10 lần.
- Phá kỷ lục quốc gia được thưởng thêm 6 lần, phá kỷ lục tại các giải thi đấu Vô địch trẻ quốc gia được thưởng thêm 3 lần.
9. Mức thưởng đối với Huấn luyện viên:
a) Đối với thi đấu cá nhân: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng vận động viên. Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên được 60%; Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.
b) Đối với thi đấu tập thể: Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải.
Số lượng huấn luyện viên của các đội được xét thưỏng theo mức sau:
- Đối với những đội thuộc những môn có quy định từ 2 đến 5 vận động viên tham gia thi đấu: mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên;
- Đối với những đội thuộc những môn có quy định từ 6 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên;
- Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên.
c) Đối với môn thể thao thi đấu đồng đội:
Mức thưởng chung cho Huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên quy định tại điểm b khoản 9 điều 7 nhân với 50% mức thưởng tương ứng.
10. Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á, Châu Á, thế giới và các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia: Mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Điều 7.
11. Các giải thể thao cấp tỉnh: mức thưởng tương ứng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6.
12. Quy định về mức thưởng riêng cho môn Bóng đá như sau:
a) Giải vô địch quốc gia:
- Huy chương Vàng: Thưởng 1.000 lần;
- Huy chương Bạc:       Thưởng 600 lần;
- Huy chương Đồng:    Thưởng 300 lần.
b) Giải Cúp quốc gia:
- Huy chương Vàng: Thưởng 600 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 400 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 200 lần.
c) Giải Đại hội TDTT toàn quốc và giải trẻ các lứa tuổi trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá:
- Huy chương Vàng: Thưởng 300 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 200 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 100 lần.

Điều 8.
  Quy định mức thưởng đối với lĩnh vực Thông tin - truyền thông (tính theo mức lương tối thiểu chung)
1. Mức thưởng cho các tác phẩm đạt giải báo chí:          
a) Mức thưởng cho các tác phẩm đạt giải báo chí Nghệ An:

Mức giải
Loại hình,
Nhóm, thể loại
Giải Nhất
 
Giải Nhì
Giải Ba
Giải
Khuyến khích
Báo in
Nhóm A
4,5 lần
3 lần
1,5 lần
0,7 lần
Nhóm B
5,5 lần
4,5 lần
3 lần
1,5 lần
Nhóm C
7 lần
5,5 lần
4,5 lần
2 lần
Báo hình
Nhóm A
5,5 lần
4,5 lần
3 lần
1,5 lần
Nhóm B
11 lần
7 lần
5,5 lần
4,5 lần
Báo nói
Nhóm A
4,5 lần
3 lần
1,5 lần
0,7 lần
Nhóm B
7 lần
5,5 lần
4,5 lần
2 lần
Báo điện tử
Nhóm A
4,5 lần
3 lần
1,5 lần
0,7 lần
Nhóm B
5,5 lần
4,5 lần
3 lần
1,5 lần
Nhóm C
7 lần
5,5 lần
4,5 lần
2 lần

b) Mức thưởng cho tác phẩm đạt giải báo chí trong các Giải báo chí toàn quốc bằng 150% mức thưởng cho tác phẩm tuong ?ng đạt giải báo chí Nghệ An.
2. Giải thưởng tin học:
a) Học viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế:
- Huy chương Vàng: thưởng 40 lần;
- Huy chương Bạc:    thưởng 30 lần;
- Huy chương Đồng: thưởng 20 lần;
- Giải khuyến khích: thưởng 10 lần.
b) Học viên đạt giải trong các kỳ thi khu vực quốc tế:
- Huy chương Vàng:  Thưởng 30 lần;
- Huy chương Bạc:    Thưởng 20 lần;
- Huy chương Đồng: Thưởng 10 lần;
- Giải khuyến khích:        Thưởng 5 lần.
c) Học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia:
- Giải nhất:                Thưởng 6 lần;
- Giải nhì:                  Thưởng 4 lần;
- Giải ba:                   Thưởng 3 lần;
- Giải Khuyến khích: Thưởng 2 lần.
d) Học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh:
- Giải nhất: Thưởng 2 lần;
- Giải nhì: Thưởng 1,5 lần;
- Giải ba: Thưởng 1 lần.
e) Giảng viên hoặc tập thể giảng viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng cho học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh được thưởng tương ứng mức thưởng như học viên. Nếu là tập thể giảng viên tham gia bồi dưỡng cho học viên đạt giải thì việc phân chia tỷ lệ tiền thưởng cho các giảng viên do Lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý quyết định tùy theo mức độ tham gia bồi dưỡng.

Điều 9.
Quy định mức thưởng cho Công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ (tính theo mức lương tối thiểu chung)
1. Đối với Công trình sáng tạo Khoa học – Công nghệ hàng năm:
- Giải Đặc biệt: Thưởng 15 lần;
- Giải Nhất: Thưởng 10 lần;
- Giải Nhì: Thưởng 7 lần;
- Giải Ba: Thưởng 5 lần;
- Giải Tư: Thưởng 3 lần;
- Giải Khuyến khích: Thưởng 2 lần.
2. Đối với Hội thi sáng tạo Khoa học – Công nghệ (Giải thưởng Bông sen sáng tạo KHCN định kỳ tổ chức 3 năm 1 lần):
- Giải Đặc biệt: Thưởng 30 lần;
- Giải Nhất: Thưởng 25 lần;
- Giải Nhì: Thưởng 20 lần;
- Giải Ba: Thưởng 15 lần;
- Giải Khuyến khích: Thưởng 10 lần.

Điều 10. Quy định mức thưởng cho giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (tính theo mức lương tối thiểu chung)
- Giải tập thể: Thưởng 15 lần;
- Giải cá nhân: Thưởng 8 lần. 
Đối với các tập thể, cá nhân được tham dự Giải thưởng môi trường cấp Quốc gia và đạt giải thì mức thưởng bằng 150% mức thưởng của giải thưởng môi trường cấp tỉnh. 

Điều 11. Đối với các giải thưởng đặc biệt xuất sắc hoặc cá biệt ngoài các quy định nêu trên: Các đơn vị có các đối tượng đạt các giải thưởng đặc biệt xuất sắc, cá biệt thì các ngành, địa phương, đơn vị liên quan lập hồ sơ khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Đối với các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thì các ngành, địa phương liên quan đề xuất mức quà tặng hợp lý nhân ngày kỷ niệm, ngày truyền thống vào các năm tròn và năm chẵn để động viên, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc (hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định).

Chương 3
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có cá nhân, tập thể đạt giải (hoặc được giao chủ trì xét tặng giải thưởng), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, gửi Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.
Nguồn kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng này được trích trong Quỹ thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh. Riêng kinh phí cho giải thưởng sáng tạo Khoa học – Công nghệ thực hiện theo Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị mình bằng các nguồn kinh phí hợp pháp để có điều kiện tăng mức thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi tại Quy chế này và các đối tượng khác.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng.
b) Quyết định hoặc giấy chứng nhận đạt giải và các văn bản khác có liên quan (nếu có).
c) Điều lệ giải (thể lệ cuộc thi).
3. Đối với việc xét các giải thưởng do UBND tỉnh quy định, về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện theo các văn bản hiện hành.
4. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Ban Thi đua – Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
Hồ Đức Phớc

Tin mới

Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2022. Mặc dù đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang có những vấn đề mà huấn luyện viên Huy Hoàng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ lại có một kết quả không như ý trong trận Derby Nghệ Tĩnh.
Toàn cảnh trận lũ kinh hoàng ở huyện nghèo Kỳ Sơn

Toàn cảnh trận lũ kinh hoàng ở huyện nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Kinh hoàng hay khủng khiếp là những gì người dân diễn tả về trận lũ xảy ra ngày 2/10 tại huyện Kỳ Sơn. Như một cơn thịnh nộ, dòng lũ dữ cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó. Những hình ảnh dưới đây sẽ còn ám ảnh không chỉ đối với người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén mà sẽ là ký ức không thể quên đối với bất cứ ai từng nhìn thấy.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Dân tộc

Cần quan tâm đầu tư các công trình cấp thiết, tạo động lực phát triển vùng dân tộc, miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến đề xuất của các đại biểu tại phiên thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10,  thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -  Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã hướng về Kỳ Sơn để cùng sẻ chia với đồng bào vùng lũ, trong đó, tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt ra quân. Tại TP.Vinh, sáng ngày 5/10, thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cùng một số đơn vị trực thuộc đã chuyển nhiều tấn hàng lên với đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua tại Kỳ Sơn.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn; Nhiều tuyến đường sạt lở, đứt đoạn, chưa thể lưu thông… là những thông tin nổi bật ngày 5/10.
Cử tri huyện Quỳ Châu phản ánh việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình còn chậm

Cử tri huyện Quỳ Châu phản ánh việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình còn chậm

(Baonghean.vn) - Vấn đề được cử tri huyện Quỳ Châu quan tâm phản ánh đến đại biểu Quốc hội liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng còn chậm.
Giáo viên Tây Sơn

Nghệ An: Giáo viên Kỳ Sơn 'cắt rừng' vào bản với học trò

(Baonghean.vn) - Đến ngày 5/10, tuyến đường nối trung tâm thị trấn Mường Xén với xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thể lưu thông trở lại. Trước tình hình đó, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn đã gùi lương thực, thực phẩm băng rừng vào với học trò.
Chủ tịch UBND tỉnh: Huy động lực lượng và phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh: Huy động lực lượng và phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Kỳ Sơn phối hợp với các cấp, ngành huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, các cơ quan, đơn vị sớm hoạt động trở lại. 
Bữa ăn

Bữa cơm yêu thương cho học sinh mùa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, mưa lũ khiến gia đình của hàng trăm học sinh của Trường THPT Thanh Chương 3 bị thiệt hại khi nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Nhằm sẻ chia với học trò, những bữa cơm yêu thương đã được nhà trường thực hiện, động viên các em vượt qua những ngày khó khăn…
Hội đồng

Nghệ An: Cho ý kiến về mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, các thành viên dự họp thống nhất cao và cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là phù hợp quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.