Đưa việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tránh hình thức

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/4, tại huyện Nam Đàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban cụm I, gồm: Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Tô Hồng Hải - ỦV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

                        Đồng chí Tô Hồng Hải chủ trì giao ban

Theo báo cáo, các huyện đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc; đồng thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình thực hiện của huyện. Việc triển khai Kế hoạch số 19/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các đơn vị tập trung xây dựng các chuẩn mực đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Quan tâm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức tuyền thống cho thế hệ trẻ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.
 
Tuy nhiên, các huyện cũng đã nêu lên một số băn khoăn. Đó là việc xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống đang còn quá khuôn mẫu, hình thức, học tập và làm theo Bác là phải tự giác và sự cần thiết của từng cá nhân, tập thể, chứ không phải làm để phục vụ kiểm tra. Mặc dù có điển hình cá nhân và tập thể nhưng sức thuyết phục không cao, vì sức lan tỏa, thẩm thấu chưa lớn. Làm sao các điển hình cá nhân và tập thể trở thành những giá trị đích thực.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Tô Hồng Hải yêu cầu các đơn vị cần phải xem xét điều kiện cụ thể, thực tế của địa phương mình để tiếp tục lãnh đạo đưa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, có thực chất, tránh hình thức. Nêu gương, phát hiện và tuyên truyền điển hình cá nhân, tập thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và quy định 47 về những điều đảng viên không được làm. 


Mai Hoa