Ghi nhận sự đóng góp của KH-CN cho đất nước

(Baonghean) - Đánh giá cao sự đóng góp của khoa học & công nghệ vào tiến trình phát triển của đất nước, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5, ngày 18 tháng 6 năm 2013 đã thông qua và ban hành Luật khoa học & công nghệ. Điều 7, Luật khoa học & công nghệ quy định: Ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Nuôi cấy tảo xoắn, đề tài do Sở KHCN hỗ trợ Công ty TNHH Thanh Mai (Quỳnh Lưu). Ảnh: Công Sáng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam được tổ chức ngày 18 tháng 5 năm 1963. Đại hội diễn ra trong bối cảnh miền Bắc đang ra sức thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) với những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và phát biểu với Đại hội.

Trong bài phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những quan điểm của mình về khoa học và công nghệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nội dung còn yếu về khoa học “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của chúng ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục, tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là cải tiến cái đó” (1). Bác nhấn mạnh “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân, đảm bảo cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi” (2). “Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải tài sản của một nhóm người nào. Bởi vậy các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ,…” (3).
 
Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam đã toát lên tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.
 
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, hơn 50 năm qua, khoa học & công nghệ nước ta đã có những bước phát triển, trở thành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên tất cả các lĩnh vực, từ khoa học xã hội và nhân văn, đến khoa học kỹ thuật và công nghệ đã khẳng định đóng góp đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
 
Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã đi sâu vào tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học để hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ đã nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta; Đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Trong đó, nhiều mặt hàng nông sản giữ vị trí hàng đầu thế giới về số lượng như: gạo, cà phê, tiêu, điều... đưa nước ta từ một nước nghèo trở thành nước phát triển trung bình trên thế giới. Đánh giá cao sự đóng góp của khoa học & công nghệ vào tiến trình phát triển của đất nước, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5, ngày 18 tháng 6 năm 2013 đã thông qua và ban hành Luật Khoa học & Công nghệ. Điều 7, Luật Khoa học & Công nghệ quy định: Ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 
Năm 2014, năm đầu tiên tổ chức Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam, cũng là năm kỷ niệm 55 năm ngành Khoa học & Công nghệ (1959 - 2014) với chủ đề: “Khoa học & Công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững” gồm những hoạt động: Tuyên truyền sâu, rộng các thành tựu khoa học & công nghệ; Trình diễn, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học & công nghệ đến với quá trình phát triển đất nước. Tôn vinh những người làm công tác khoa học, những nhà khoa học có những đóng góp to lớn cho đất nước. Thông qua những hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho xã hội về vai trò của khoa học & công nghệ trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Động viên, khích lệ thế hệ trẻ say mê, tâm huyết trong nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
 
Tổ chức Ngày khoa học & Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2014, Nghệ An triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Tổ chức Lễ công bố Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam; Khai mạc Chợ công nghệ, thiết bị Nghệ An năm 2014 với các hoạt động như: Trình diễn công nghệ, trưng bày giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ; Gian hàng đối chứng hàng giả - hàng thật; Gian hàng trưng bày các sản phẩm nghiên cứu và sáng tạo khoa học và công nghệ; Gian hàng giới thiệu năng lực nghiên cứu, triển khai của các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn… Trong tuần lễ hoạt động chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam từ 14/5 đến 19/5, lãnh đạo tỉnh sẽ đi thăm, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho một số đơn vị, nhà khoa học, nhà quản lý. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức gặp mặt cộng tác viên, ra mắt Tạp chí Khoa học & Công nghệ, đồng thời tổ chức các cuộc hội thảo khoa học và trình diễn công nghệ thiết bị.
 
Nguyễn Quốc Hồng
 
----------------------------------------
(1), (2), (3) Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11 NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội - 1996, trang 77, 78