#giai cấp công nhân

5 kết quả

Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

(Baonghean.vn) - Bác Hồ kính yêu không những là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, mà còn là người đặt cơ sở và lý luận cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bác sớm nhận thức và khẳng định sứ mệnh lịch sử, vai trò to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.