Giải pháp thực hiện tốt chức năng quản lý và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(Baonghean) - Để Nhà nước thực hiện tốt các chức năng quản lý, giải quyết hài hoà quan hệ Nhà nước và thị trường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đại hội Đảng XI xác định:
 
- Xây dựng đồng bộ, nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống luật pháp, thể chế và các chính sách phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngày càng tốt hơn vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ và trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn thương, ảnh hưởng trong nền kinh tế thị trường.
 
Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh kinh tế.
 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bằng các nguồn lực, các chính sách hướng các quá trình phát triển kinh tế xã hội và hệ thống kinh doanh vào những lĩnh vực và địa bàn cần thiết, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển.
 
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản quốc gia, thực hiện tốt chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức cung ứng các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ thiết yếu mà khu vực kinh tế tư nhân chưa làm được hoặc không muốn đầu tư, thực hiện; kiểm soát độc quyền và bảo vệ tốt quyền lợi người tiêu dùng. Phát triển mạnh nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
- Đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo lập môi trường ngày càng thuận lợi cho phát triển đất nước. Nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các công cụ điều tiết trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường. Tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là giám sát thị trường tài chính, chủ động điều tiết, giảm các tác động tiêu cực của thị trường, không phó mặc cho thị trường hoặc can thiệp không đúng, làm sai lệch thị trường.
 
- Hoàn thiện nội dung và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn quyền hạn với trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tăng cường dân chủ trong đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nội dung quan trọng của đổi mới chính trị. Coi trọng mở rộng dân chủ trực tiếp trong xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo của Đảng hoặc bao biện, làm thay chức năng điều hành của Nhà nước.
 
- Tổng kết mô hình thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; đại hội đảng các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ, nhân dân trực tiếp bầu người đứng đầu chính quyền cấp xã, nhất thể hoá 2 chức danh Bí thư cấp uỷ và Chủ tịch UBND; trên cơ sở đó lựa chọn phương án nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền và dân chủ của nhân dân...
 
- Hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch và dự án quan trọng. Quy định chế độ cung cấp thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trước nhân dân...
 
(còn nữa)


Phòng Bạn đọc