Giải quyết khiếu nại của các con ông-bà Nguyễn Công Quỳnh, Trần Thị Trâm

(Baonghean) - Các con ông Quỳnh và bà Trâm (ông Quỳnh, bà Trâm đều đã chết) khiếu nại Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố Vinh về việc phê duyệt lại phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp tại phường Quang Trung, Thành phố Vinh, với các nội dung sau:
 
- Khiếu nại diện tích bồi thường 48,8m2 là không đúng diện tích thực tế của gia đình ông Quỳnh - bà Trâm; yêu cầu bồi thường diện tích 112,33m2 theo thực tế.
 
- Khiếu nại giá đất bồi thường quá thấp; yêu cầu bồi thường theo giá thị trường.
 
- Khiếu nại, yêu cầu bố trí tái định cư do thu hồi toàn bộ thửa đất của ông Quỳnh - bà Trâm.
 
- Ngoài ra, tại buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành ông Nguyễn Công Phong có phản ánh về quy trình, thủ tục thu hồi đất của UBND Thành phố Vinh không đúng quy định như: gửi thông báo thu hồi đất cho gia đình ông sau khi có quyết định thu hồi đất; gia đình không được mời tham gia kiểm kê hiện trạng, tài sản trên đất...
 
Ngày 20/1/2015, UBND tỉnh có Công văn số 229/QĐ-UBND.KT quyết định về việc giải quyết khiếu nại của các con của ông Nguyễn Công Quỳnh và bà Trần Thị Trâm nội dung như sau.
 
Căn cứ:
 
- Kết quả giải quyết khiếu nại lần 1 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh
 
- Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại:
 
- Kết quả đối thoại
 
Kết luận:
 
1. Nội dung các con ông Quỳnh, bà Trâm khiếu nại diện tích bồi thường 48,8m2 là không đúng diện tích thực tế của gia đình ông Quỳnh - bà Trâm; yêu cầu bồi thường diện tích 1 12,33m2 theo thực tế là không có cơ sở để giải quyết.
 
2. Nội dung khiếu nại giá đất bồi thường quá thấp là khiếu nại sai; yêu cầu bồi thường theo giá thị trường là không có sơ sở để giải quyết.
 
3. Nội dung các con ông Quỳnh, bà Trâm khiếu nại, yêu cầu giải quyết tái định cư cho bà Nguyễn Thị Thu 1 lô đất tại chỗ vì bà Thu không có đất ở trên địa bàn phường Quang Trung là không có cơ sở để giải quyết.
 
4. Về nội dung phản ánh quy trình, thủ tục thu hồi đất của UBND Thành phố Vinh không đứng quy định: gửi thông báo thu hồi đất cho các con của ông Quỳnh - bà Trâm sau khi có quyết định thu hồi đất; gia đình không được mời tham gia kiểm kê hiện trạng tài sản trên đất... Đây là nội dung mới, giao Chủ tịch UBND Thành phố Vinh xem xét, trả lời công dân.
 
5. Quyết định số 6255/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh giải quyết lần đầu đối với khiếu nại của các con ông Nguyễn Công Quỳnh và bà Trần Thị Trâm đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
Từ những căn cứ nêu trên,
Quyết định:
 
Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 6255/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh về việc giải quyết khiếu nại (lần 1) của các con ông Nguyễn Công Quỳnh và bà Trần Thị Trâm.
 
Điều 2. Giải quyết nội dung khiếu nại của các con ông Nguyễn Công Quỳnh, bà Trần Thị Trâm như sau:
 
- Nội dung các con ông Quỳnh, bà Trâm khiếu nại diện tích bồi thường 48,8m2 là không đúng diện tích thực tế của gia đình ông Quỳnh - bà Trâm là khiếu nại sai; yêu cầu bồi thường diện tích 112,33m2 theo thực tế là không có cơ sở để giải quyết.
 
- Nội dung khiếu nại giá đất bồi thường quá thấp là khiếu nại sai; yêu cầu bồi thường theo giá thị trường là không có sơ sở để giải quyết.
 
- Nội dung khiếu nại, yêu cầu giải quyết tái định cư cho bà Nguyễn Thị Thu 01 lô đất tại chỗ vì bà Thu không có đất ở trên địa bàn phường Quang Trung là không có cơ sở để giải quyết.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.
 
Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, các con ông Nguyễn Công Quỳnh, bà Trần Thị Trâm có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Chủ tịch UBND phường Quang Trung; các con ông Nguyễn Công Quỳnh, bà Trần Thị Trâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan Quyết định thi hành.
 
UBND tỉnh