Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại phường Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai) (lần 2)

I. Tóm tắt nội dung tranh chấp:
 
Năm 2004, ông Nguyễn Văn Định và bà Hồ Thị Thúy (2 người được UBND xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu cấp đất) tiến hành xây dựng nhà thì ông Nguyễn Đức Thắng ngăn cản nên đã phát sinh tranh chấp.
 
Qua làm việc với các bên và hồ sơ vụ việc thì các bên tranh chấp về quyền sử dụng đất như sau:
 
- Bà Hồ Thị Thúy tranh chấp về quyền sử dụng 200m2 đất nằm trong thửa đất số 610, tờ bản đồ số 126-77, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai với ông Nguyễn Đức Thắng (hiện nay ông Thắng đã làm nhà ở).
 
- Ông Nguyễn Văn Định tranh chấp về quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Đức Thắng với diện tích 100m2 đất (còn lại 100m2 không tranh chấp).
 
- Ông Nguyễn Đức Thắng đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng 300m2 đất nằm trong thửa đất số 610, tờ bản đồ số 126-77, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai đang tranh chấp với ông Nguyễn Văn Định (diện tích 100m2) và bà Hồ Thị Thúy (diện tích 200m2).
 
Ngày 1/9/2015, UBND tỉnh ra Công văn số 3906/QĐ.UBND.KT về việc giải quyết tranh chấp đất giữa các ông bà. Căn cứ: 
 
- Kết quả hòa giải của UBND phường Quỳnh Phương; Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai; Kết quả kiểm tra, xác minh tranh chấp; Kết quả làm việc với đại diện gia đình bà Hồ Thị Thúy; Kết quả làm việc với ông Nguyễn Đức Ất; Kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc diện tích đất tranh chấp; Về hiện trạng sử dụng đất tranh chấp; Kết quả làm việc, hòa giải tranh chấp giữa các bên.
 
Tổ công tác liên ngành đã tổ chức làm việc, hòa giải giữa các bên tranh chấp, có đại điện UBND Thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Phương để làm rõ căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Các bên tranh chấp đều đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho mình.
 
II. Kết luận
 
1. Không công nhận quyền sử dụng 300 m2 đất nằm trong một phần thửa đất số 610, tờ bản đồ số 126-77, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai cho hộ ông Nguyễn Đức Thắng, bởi vì:
 
- Diện tích đất mà ông Nguyễn Đức Thắng cho rằng đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hòa có nguồn gốc là đất chưa sử dụng, do UBND xã Quỳnh Phương quản lý. Theo xác nhận của UBND phường Quỳnh Phương và hồ sơ quản lý đất đai phản ánh thì ông Nguyễn Văn Hòa chưa sử dụng diện tích đất nêu trên.
 
- Các giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất do ông Nguyễn Đức Thắng cung cấp không đủ cơ sở pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất của mình (Giấy chuyển nhượng không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
 
- Hộ ông Nguyễn Văn Định và hộ bà Hồ Thị Thúy đã được UBND xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu (nay là UBND phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai) xét giao đất ở và đã nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước từ năm 2002 (trong số 300m2 nêu trên, hộ ông Định có 100m2 trên tổng số 200 m được giao; hộ bà Thúy gồm toàn bộ diện tích được giao 200m2).
 
2. Hộ ông Nguyễn Văn Định và hộ bà Hồ Thị Thúy đủ điều kiện để được xét công nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất được UBND xã Quỳnh Phương giao năm 2002, (hộ ông Định 200m2, bao gồm 100m2 được giải quyết tranh chấp tại Quyết định này; hộ bà Thủy gồm 200m2 được giải quyết tranh chấp tại quyết định này) .
 
Từ những căn cứ nêu trên,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa hộ ông Nguyễn Văn Định và hộ bà Hồ Thị Thúy với ông Nguyễn Đức Thắng như sau:
 
- Không công nhận quyền sử dụng 300 m2 đất nằm trong một phần thửa đất số số 610, tờ bản đồ số 126-77, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai cho hộ ông Nguyễn Đức Thắng.
 
- Hộ ông Nguyễn Văn Định và hộ bà Hồ Thị Thúy đủ điều kiện để được xét công nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất được UBND xã Quỳnh Phương giao năm 2002, mỗi hộ 200 m2 (bao gồm cả phần diện tích được giải quyết tranh chấp tại quyết định này).
 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ký.
 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định nàv, nếu ông Nguyễn Văn Định, bà Hồ Thị Thúy, ông Nguyễn Đức Thắng không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo quyết định của pháp luật.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương; ông Nguyễn Văn Định, bà Hồ Thị Thúy, ông Nguyễn Đức Thắng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
UBND tỉnh Nghệ An