Giáo dục truyền thống qua biển tên đường phố và trong trường học

(Công văn 2317/UBND.VX, ngày 18/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)
 
Để đa dạng hoá hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử trên biển tên đường phố và trong các trường học, nơi có đặt tượng (hoặc mang tên) danh nhân, sự kiện lịch sử, UBND tỉnh Nghệ An giao: Các sở, ngành liên quan triển khai một số công việc sau đây:
 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT nơi có đặt tượng hoặc mang tên các danh nhân, địa danh, các sự kiện lịch sử tiến hành dựng bia hoặc biển ghi tóm tắt tiểu sử và công trạng của danh nhân, chú giải các sự kiện lịch sử, các địa danh... đặt ở các vị trí trang trọng trong khuôn viên của nhà trường để nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ học sinh.
 
2. UBND Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Thị xã Thái Hoà tổ chức chọn một số tuyến đường chính để thay các biển ghi tên, có bổ sung phần chú giải về tiểu sử công trạng các danh nhân, các sự kiện lịch sử, các danh thắng và lập kế hoạch, kinh phí thực hiện.
 
Trước mắt tập trung thực hiện tại Thành phố Vinh trong năm 2012.
 
3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Vinh, Thị xã Thái Hoà, Thị xã Cửa Lò tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định nội dung ghi trên các bia, biển đặt ở các trường học; Chú thích trên các biển tên đường phố; Đề xuất mẫu biển tên đường phố theo quy định (chất liệu, kích thước, màu sắc...) và lập kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố Vinh chọn một số tuyến đường chính để thay biển tên đường phố, xong trước dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2012.
 
Yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương lập kế hoạch và triển khai thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch:
HỒ ĐỨC PHỚC