Gieo cấy đại trà giống lúa Nhị ưu 986

(Baonghean) - V xuân này, kế hoch đặt ra ca huyn K Sơn là gieo cy 300 ha lúa nước. Theo ch đạo ca huyn, khác vi các năm trước, 100% din tích s thay thế đại trà bng ging lúa Nh ưu 986. Đây là nét mi mang tính đột phá trong sn xut v xuân ca K Sơn. Đến cui tháng 12, Trm Khuyến nông huyn đã nhp v kho 8 tn ging để cung ng cho bà con.


Huyn K Sơn có tt c 300 ha lúa nước, thường xuyên gieo cy v xuân 11 xã: Chiêu Lưu, Hu Kim, Tà C, Mường i, Hu Lp, Phá Đánh, Hui T, Na Ngoi... Thế nhưng, v xuân hàng năm các địa phương ch thc hin gieo cy được hơn 200 ha, din tích còn li ch sn xut v mùa. Nguyên nhân là mt s nơi vùng cao nhit độ thp, lúa xuân khó phát trin nên đồng bào không sn xut.

Ông Nguyn Đình Tr - Trưởng trm Khuyến nông huyn, cho biết: Kế hoch ca UBND huyn là phn đấu đạt 300 ha lúa v xuân, đến thi đim đầu tháng 12, các xã đã đăng ký vi din tích d kiến 250 ha. Thc hin chính sách h tr 70% giá ging ca Nhà nước, đến nay Trm đã nhp v 8 tn ging lúa Nh ưu 986 t Vin Ging lúa Trung ương để cung ng cho bà con nông dân. Ngoài ra, Trm còn chun b hơn 2 tn phân bón các loi để bán cho nông dân gieo cy v xuân. Ông Tr cho biết thêm, do trình độ thâm canh lúa ca bà con các dân tc còn thp, da vào t nhiên là chính, cho nên lượng phân bón hàng năm tiêu th trên địa bàn rt ít. Vic đưa ging lúa lai vào gieo cy là đột phá đối vi K Sơn, nhưng bà con không chu đầu tư, chăm sóc đủ lượng, đúng quy trình, nên năng sut lúa ch đạt t 35 đến 37 t/ha (trong khi đó các huyn min xuôi, năng sut lúa lai đạt trên 70 t/ha).     Các địa phương nhn ging lúa Nh ưu 986 ti Trm Khuyến nông huyn.


Ông Lê Công Tâm - Trưởng phòng Nông nghip huyn, cho biết: Ngay t cui tháng 12, huyn ch đạo các địa phương bt đầu trin khai khâu làm đất, nhng nơi nhit độ xung thp, ch đạo bà con gieo m sm hơn lch gieo m 20 ngày, áp dng các bin pháp tránh rét và sâu bnh cho m, như rc tro bếp, che ph ni lon, tuyt đối không gieo thng và không được gieo cy vào nhng ngày nhit độ xung dưới 160C. Lch thi v gieo cy t ngày 5-10 tháng 2/2013. Ngoài ra, K Sơn còn gieo tra 3.000 ha ngô, trong đó cơ cu 2.100 ha ngô VN10; thc hin xây dng 2 mô hình trng lc ti xã Na Ngoi (10 ha) và Hu Lp (10 ha); xây dng mô hình trng chui tiêu hng 1 ha ti xã Hu Kim. Huyn còn chú trng công tác tuyên truyn cho bà con cách phòng chng rét và dch bnh cho đàu trâu, bò.

Là huyn ro cao, mùa đông nhit độ thường xung thp, kéo dài, tp quán chăn nuôi ca bà con nhiu nơi còn th rông, do đó trâu, bò rt d chết rét, hoc chết do dch bnh. Bin pháp đặt ra cho bà con là cn phi làm chung tri, che chn kín và chun b thc ăn cho trâu bò; đồng thi ch đạo trm thú y tăng cường công tác kim tra, kim dch giết m, kim tra dch bnh gia súc và chun b cơ s vt cht phòng tr dch bnh khi xy ra; và chun b tiến hành tiêm phòng v xuân...


Xuân Hoàng