Hai nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

Theo Nguyễn Ðức Hà (Nhandan.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đại hội XII của Đảng đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là về xây dựng Đảng.
Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh minh họa
Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh minh họa
Đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa ở ba Hội nghị Trung ương và ban hành bốn nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18, Hội nghị T.Ư 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26 Hội nghị T.Ư 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ ba vấn đề lớn của công tác xây dựng Đảng hiện nay: chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉnh đốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chỉnh đốn công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao và đạt được kết quả quan trọng.

Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh Bích Hậu
Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Bích Hậu
Kết quả trước hết là tạo được sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thấy rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nguy cơ cực kỳ nguy hiểm, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, chế độ. Cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thấy rõ việc phải đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước.

Cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp đông người. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và không có “vùng cấm”. Hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức cùng nhiều tổ chức đã bị xử lý kỷ luật công khai, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Qua đó, đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ một số vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế, quy trình…, nhất là về công tác cán bộ, như: Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 89 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy và thí điểm hợp nhất một số cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng; giảm được nhiều đầu mối trung gian cấp tổng cục và cấp vụ, cục trực thuộc bộ; giảm nhiều lãnh đạo cấp phó và tinh giản đáng kể biên chế hành chính.

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, từ phát hiện, tuyển chọn, đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết như một Chiến lược về công tác cán bộ của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Nhằm đưa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nền nếp thường xuyên và xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đây là lần đầu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, quy định cụ thể những nội dung từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện, phải nghiêm khắc với chính mình. Việc Trung ương ban hành Quy định này, như là sự cam kết chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đối với chính mình và đối với toàn Đảng, toàn dân để thực hiện, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng và trong xã hội.

Nững kết quả của công tác xây dựng Đảng ba năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

tin mới

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão), tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được cử hành trọng thể.