Hàng nghìn tỷ đồng trùng tu tôn tạo các di tích, di sản văn hóa

Theo báo cáo của Cục Di sản Văn hóa, từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.Phố cổ Hội An là một trong những di sản quan trọng được Nhà nước
đầu tư tu bổ trong thời gian qua. (Nguồn Ảnh:tourdulich.com)

Về bảo tồn di tích, trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), công tác này đã được đặc biệt quan tâm và thu được những kết quả tích cực. Đến nay đã có 07 di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO vinh danh, gồm: Quần thể di tích Huế, Vịnh Hạ Long, Khu Phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành Nhà Hồ.

Cả nước hiện có 34 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 3.174 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, 7.484 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố...

Cùng với việc xếp hạng tôn vinh các di tích, di sản văn hóa, trong thời gian qua, Nhà nước cũng đã đầu tư lượng kinh phí đáng kể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho chống xuống cấp và tu bổ di tích: chỉ tính riêng từ năm 2001 - 2005, Nhà nước đã hỗ trợ 518,35 tỷ đồng, từ năm 2006 – 2010 hỗ trợ 1474,470 tỷ và từ năm 2011 - 2013 hỗ trợ 1149,500 tỷ đồng cho việc chống xuống cấp của gần 1000 lượt di tích.

Trong số các di tích cấp quốc gia đó, một số được tu bổ lớn (đại tu), số còn lại chủ yếu được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng để chống xuống cấp. Trong quá trình triển khai trùng tu, tôn tạo, các di tích lịch sử cách mạng thời đại Hồ Chí Minh cấp quốc gia là đối tượng luôn được quan tâm. Trong các năm từ 2006 - 2012, đã có 462 lượt di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí 538,310 tỷ đồng, trong đó có các cụm di tích cách mạng lớn đã và đang được đầu tư tu bổ, tôn tạo như: di tích lịch sử Điện Biên Phủ; cụm di tích ATK tỉnh Cao Bằng, cụm di tích ATK tỉnh Bắc Kạn, cụm di tích ATK tỉnh Tuyên Quang, cụm di tích ATK tỉnh Bắc Giang, cụm di tích ATK tỉnh Lạng Sơn, cụm di tích ATK tỉnh Thái Nguyên, khu di tích Pắc Bó tỉnh Cao Bằng...

Số kinh phí đầu tư cho tu bổ di sản thế giới được thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa từ năm (2006 - 2012) là 211,3 tỷ đồng, trong đó, Cố đô Huế: 136 tỷ đồng; phố cổ Hội An: 54,8 tỷ đồng; Mỹ Sơn: 10,5 tỷ đồng./.


Theo ĐCSVN - KN