HĐND TP Vinh triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 21/5,  HĐND Tp. Vinh triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban công tác Đảng, MTTQ thành phố và Thường trực HĐND các phường, xã.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đã thông qua các văn bản: Nghị quyết số 35 của Quốc hội nội dung quy định cụ thể việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Nghị quyết số 561 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35, Công văn số 1692 của Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ và Kế hoạch số 60 của HĐND thành phố triển khai công tác này kèm theo các mẫu phiếu sử dụng trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại hội đồng nhân dân cấp huyện thành.
 
Thường trực HĐND Thành phố cũng đã quán triệt mục đích ý nghĩa quan trọng, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, là cơ sở để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác này phải được thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của các cơ quan, thực hiện quyền lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu HĐND, tôn trọng quyền báo cáo giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan trong công tác này.
 
Đây là lần đầu tiên thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, do vậy HĐND các phường xã cần nghiên cứu kỹ các văn bản, triển khai đúng quy trình 7 bước lấy phiếu tín nhiệm, tránh sự lúng túng và không được để sai sót trong công tác này.


Thanh Loan (Đài Vinh)