"Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước"

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” do Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, Tỉnh ủy Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp và trong xã hội, đóng góp các ý tưởng đột phá tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. 

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách để tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững, đồng thời hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát động Cuộc vận động từ cấp cơ sở, tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại doanh nghiệp và trong toàn xã hội.

- Quy trình bình chọn và trao giải thưởng ở các cấp phải đảm bảo khoa học, khách quan và đúng tiến độ, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG HIẾN KẾ

1- Hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô:

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực mới cho phát triển sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế đất nước nói chung hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các kế sách, chiến lược tạo đột phá đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế.

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

2. Hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp:

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, các giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo đột phá phát huy các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp.

- Các sáng kiến, giải pháp tài chính, kinh doanh, kỹ thuật giúp đặc biệt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp:

Hiến kế về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, HỒ SƠ THAM GIA

1. Đối tượng:

 Các cá nhân hoặc tập thể trong các doanh nghiệp và mọi cá nhân, tập thể trong xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được tham gia cuộc vận động.

2. Hình thức:

2.1 Hình thức hiến kế:

- Các kế sách phát triển, các công trình, đề tài nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới, mô hình phát triển kinh tế quốc gia, ngành, địa phương có khả năng tạo sự đột phá, tạo động lực mới cho phát triển.

- Các ý tưởng sáng tạo, có triển vọng tạo sự đột phá phát triển cho nền kinh tế quốc gia, ngành, địa phương hoặc cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

- Các giải pháp quản lý, kinh tế, kỹ thuật tạo sự đột phá phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

2.2 Cách thức tham gia hiến kế:

- Các tác giả cá nhân hoặc tập thể trong các doanh nghiệp và mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh gửi hiến kế về Ban chỉ đạo Cuộc vận đông (cơ quan thường trưc: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, số 31, đường An Dương Vương, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

3. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” (có mẫu kèm theo).

- Sơ yếu lý lịch của tác giả; bản thuyết minh tóm tắt bằng tiếng Việt và báo cáo chi tiết công trình, đề tài, chuyên đề, ý tưởng, giải pháp....

IV.THỜI GIAN, QUY TRÌNH BÌNH CHỌN:

1. Thời gian:

Cuộc vận động được thực hiện từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (quý I/2016). Thời gian gửi các hiến kế về Ban chỉ đạo Cuộc vận động (cơ quan thường trực: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An) trước ngày 30/10/2015.

2. Quy trình bình chọn, thể lệ:

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tổ chức bình chọn, trao giải cho các hiến kế tốt nhất thuộc tất cả các nhóm nội dung. Riêng các hiến kế tốt nhất thuộc nhóm nội dung 1,3 (mục II, Kế hoạch này) được gửi tham gia dự vòng bình chọn toàn quốc tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Việc bình chọn, trao giải được thực hiện theo Thể lệ bình chọn riêng do Ban chỉ đạo cấp tỉnh ban hành.

V. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng:

1.1 Giải thưởng cấp tỉnh

- 01 giải Đặc biệt: tiền thưởng trị giá 400 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

- 01 giải Nhất: tiền thưởng trị giá 200 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

- 2 giải Nhì: tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

- 2 giải Ba: tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

10 giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng

2.1. Giải thưởng cấp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

- 01 giải Đặc biệt: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng và được tặng băng khen của Đảng ủy Khối;

- 01 giải Nhất: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- 03 giải Nhì: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- 05 giải Ba: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng vả đuợc tặng bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- 40 giải Khuyến khích: gồm Bằng chứng nhận và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng.

2. Phát huy, sử dụng các hiến kế

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp các nội dung hiến kế có giá trị được trao giải ở cấp tỉnh để gửi tham dự bình chọn, trao giải ờ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ưong.

- Các nội dung hiến kế có giá trị liên quan đến tỉnh Nghệ An sẽ được xem xét nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trong thực tế.

- Các nội dung hiến kế hay, có giá trị sau khi được quyến định trao thưởng sẽ được chọn lựa đăng tải, giới thiệu trên các báo, tạp chí của tỉnh và báo chí khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các hội liên quan hưởng ứng Cuộc vận động.

- Dự toán kinh phí phục vụ triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động

2. Đảng ủy Khối các doanh nghiệp (là cơ quan thường trực Cuộc vận động)

- Tiếp nhận, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, phù hợp với tình hình tại Đảng bộ Khối.

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh; thể lệ bình chọn giải thưởng; nội dung, chương trình lễ trao thưởng; kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện và một số nội dung khác liên quan Cuộc vận động.

3. Các sở, ban, ngành

- Hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đổc các cá nhân, tập thể tại cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia và phốii hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về Cuộc vận động.

- Xây dựng các chuyên mục và dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ biến về Cuộc vận động đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.

5. Hội doanh nghiệp tiêu biểu, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nghiệp trẻ

- Hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các cá nhân, doanh nghiệp trong hội tổ chức triển khai và tham gia thực hiện Cuộc vận động.

6. Các huyện, thành, thị

- Xây dụng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

Căn cứ Kế hoạch này các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, định kỳ hàng tháng báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh).

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

Tên tác giả (nhóm tác giả):................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................... 

Thể loại tham gia hiến kế (công trình, đề tài, chuyên đề, ý tưởng, giải pháp...): ....................................................................................................

.........................................................................................................

......,ngày..... tháng,........năm 201....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

TRẦN HỒNG CHÂU

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

(Baonghean.vn) - Hôm nay Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII bước vào ngày làm việc thứ hai. Thu hút sự quan tâm của dư luận là hai nhóm nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai và chính sách đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An trả lời chất vấn về bố trí vốn đối ứng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An trả lời chất vấn về bố trí vốn đối ứng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

(Baonghean.vn) - Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải khẳng định: Việc bố trí vốn đối ứng của Nghệ An cho các chương trình mục tiêu quốc gia hoàn toàn đảm bảo. 
Một số vấn đề cần tập trung nguồn vốn để thực hiện tốt trong thời gian tới

Cần tuân thủ các quy định của luật khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn nhóm vấn đề về nguồn vốn đối ứng thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp thực hiện 
SLNA gặp Hà Nội FC trên sân Vinh. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

V. League và cuộc đua quyết liệt ngoài sân cỏ

(Baonghean.vn) - V.League những mùa gần đây đang có sự chuyển động đáng chú ý với sự xuất hiện của những “đại gia bóng đá mới” như Hải Phòng, Bình Định và mới nhất là Nam Định, cùng với sự giải thể cũng rất đáng quan tâm của Quảng Ninh, có thể cả Sài Gòn FC hoặc Cần Thơ ở giải hạng Nhất
Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực hiện những nội dung mà đại biểu nêu tại kỳ họp

Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực hiện những nội dung mà đại biểu nêu tại kỳ họp

(Baonghean.vn) - Nhiều cử tri cho rằng, phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã giúp người dân hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực tế, đề nghị các cấp ngành thực hiện sớm nhất các giải pháp đã nêu tại kỳ họp.
Quỹ Bảo trợ

Hơn 2.000 trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An được khám, cấp thuốc miễn phí

(Baonghean.vn) - Chiều 8/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em khuyết tật và trẻ em miền núi khó khăn tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh và các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Hợp.
Gần 77.000 xe Kia Sportage 2023 bị triệu hồi do lỗi túi khí

Gần 77.000 xe Kia Sportage 2023 bị triệu hồi do lỗi túi khí

Đây không phải lần đầu tiên chủ sở hữu Kia Sportage 2023 tại Mỹ nhận được thông báo triệu hồi xe từ nhà sản xuất và nguyên nhân của đợt triệu hồi này được cho là bởi túi khí rèm bên có thể đã không được lắp ráp đúng cách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình vấn đề phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và vận hành hồ, đập trong mùa mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình vấn đề phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và vận hành hồ, đập trong mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Trong phiên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII về công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và quản lý, vận hành các hồ, đập thuỷ lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia giải trình.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu 5 vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn hồ, đập

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nêu 5 vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn hồ, đập

(Baonghean.vn) - Liên quan đến nội dung chất vấn, trả lời chất vấn nhóm vấn đề công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và quản lý hồ, đập thuỷ lợi, thuỷ điện, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã nêu 5 vấn đề các sở, ban ngành, địa phương cần quan tâm.

Kiểm tra quản lý bệnh nhân HIV. Ảnh: Thành Chung

Đoàn liên ngành Trung ương đánh giá cao công tác điều trị HIV của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Kiểm tra thực tế, đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong công tác điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm Lao/HIV và dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng: Chế độ cho cán bộ khối, thôn, bản đã được tỉnh bố trí ở mức lương 'tụt khung' nhưng chưa tương xứng với công việc

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng: Chế độ cho cán bộ khối, thôn, bản đã được bố trí 'tụt khung' nhưng chưa tương xứng với công việc

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ khối, xóm, bản là những người gần dân nhất, "tương, cà, mắm muối gì cũng đến tay”. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, diện tích, dân số tăng, công việc nhiều hơn nhưng chế độ hỗ trợ chưa tương xứng với sự cống hiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: 3 nhóm tồn tại hạn chế cần tập trung giải quyết trong thời gian tới

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: 3 nhóm tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết trong thời gian tới

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm vấn đề còn tồn tại: Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia; Công tác cải cách hành chính.