"Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước"

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” do Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, Tỉnh ủy Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp và trong xã hội, đóng góp các ý tưởng đột phá tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. 

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách để tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững, đồng thời hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát động Cuộc vận động từ cấp cơ sở, tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại doanh nghiệp và trong toàn xã hội.

- Quy trình bình chọn và trao giải thưởng ở các cấp phải đảm bảo khoa học, khách quan và đúng tiến độ, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG HIẾN KẾ

1- Hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô:

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực mới cho phát triển sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế đất nước nói chung hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các kế sách, chiến lược tạo đột phá đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế.

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

2. Hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp:

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, các giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo đột phá phát huy các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp.

- Các sáng kiến, giải pháp tài chính, kinh doanh, kỹ thuật giúp đặc biệt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp:

Hiến kế về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, HỒ SƠ THAM GIA

1. Đối tượng:

 Các cá nhân hoặc tập thể trong các doanh nghiệp và mọi cá nhân, tập thể trong xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được tham gia cuộc vận động.

2. Hình thức:

2.1 Hình thức hiến kế:

- Các kế sách phát triển, các công trình, đề tài nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới, mô hình phát triển kinh tế quốc gia, ngành, địa phương có khả năng tạo sự đột phá, tạo động lực mới cho phát triển.

- Các ý tưởng sáng tạo, có triển vọng tạo sự đột phá phát triển cho nền kinh tế quốc gia, ngành, địa phương hoặc cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

- Các giải pháp quản lý, kinh tế, kỹ thuật tạo sự đột phá phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

2.2 Cách thức tham gia hiến kế:

- Các tác giả cá nhân hoặc tập thể trong các doanh nghiệp và mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh gửi hiến kế về Ban chỉ đạo Cuộc vận đông (cơ quan thường trưc: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, số 31, đường An Dương Vương, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

3. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” (có mẫu kèm theo).

- Sơ yếu lý lịch của tác giả; bản thuyết minh tóm tắt bằng tiếng Việt và báo cáo chi tiết công trình, đề tài, chuyên đề, ý tưởng, giải pháp....

IV.THỜI GIAN, QUY TRÌNH BÌNH CHỌN:

1. Thời gian:

Cuộc vận động được thực hiện từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (quý I/2016). Thời gian gửi các hiến kế về Ban chỉ đạo Cuộc vận động (cơ quan thường trực: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An) trước ngày 30/10/2015.

2. Quy trình bình chọn, thể lệ:

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tổ chức bình chọn, trao giải cho các hiến kế tốt nhất thuộc tất cả các nhóm nội dung. Riêng các hiến kế tốt nhất thuộc nhóm nội dung 1,3 (mục II, Kế hoạch này) được gửi tham gia dự vòng bình chọn toàn quốc tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Việc bình chọn, trao giải được thực hiện theo Thể lệ bình chọn riêng do Ban chỉ đạo cấp tỉnh ban hành.

V. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng:

1.1 Giải thưởng cấp tỉnh

- 01 giải Đặc biệt: tiền thưởng trị giá 400 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

- 01 giải Nhất: tiền thưởng trị giá 200 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

- 2 giải Nhì: tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

- 2 giải Ba: tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng và được tặng bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An.

10 giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng

2.1. Giải thưởng cấp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

- 01 giải Đặc biệt: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng và được tặng băng khen của Đảng ủy Khối;

- 01 giải Nhất: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- 03 giải Nhì: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- 05 giải Ba: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng vả đuợc tặng bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- 40 giải Khuyến khích: gồm Bằng chứng nhận và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng.

2. Phát huy, sử dụng các hiến kế

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp các nội dung hiến kế có giá trị được trao giải ở cấp tỉnh để gửi tham dự bình chọn, trao giải ờ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ưong.

- Các nội dung hiến kế có giá trị liên quan đến tỉnh Nghệ An sẽ được xem xét nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trong thực tế.

- Các nội dung hiến kế hay, có giá trị sau khi được quyến định trao thưởng sẽ được chọn lựa đăng tải, giới thiệu trên các báo, tạp chí của tỉnh và báo chí khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các hội liên quan hưởng ứng Cuộc vận động.

- Dự toán kinh phí phục vụ triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động

2. Đảng ủy Khối các doanh nghiệp (là cơ quan thường trực Cuộc vận động)

- Tiếp nhận, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, phù hợp với tình hình tại Đảng bộ Khối.

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh; thể lệ bình chọn giải thưởng; nội dung, chương trình lễ trao thưởng; kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện và một số nội dung khác liên quan Cuộc vận động.

3. Các sở, ban, ngành

- Hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đổc các cá nhân, tập thể tại cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia và phốii hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về Cuộc vận động.

- Xây dựng các chuyên mục và dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ biến về Cuộc vận động đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.

5. Hội doanh nghiệp tiêu biểu, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nghiệp trẻ

- Hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các cá nhân, doanh nghiệp trong hội tổ chức triển khai và tham gia thực hiện Cuộc vận động.

6. Các huyện, thành, thị

- Xây dụng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

Căn cứ Kế hoạch này các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, định kỳ hàng tháng báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh).

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

Tên tác giả (nhóm tác giả):................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................... 

Thể loại tham gia hiến kế (công trình, đề tài, chuyên đề, ý tưởng, giải pháp...): ....................................................................................................

.........................................................................................................

......,ngày..... tháng,........năm 201....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

TRẦN HỒNG CHÂU

Tin mới

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.
[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

[Infographics] Thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 6h ngày 4/10, cơn lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân nơi cơn lũ tràn qua. Hàng trăm ngôi nhà, tài sản, phương tiện của người dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 4/10, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động, quyên góp, giúp đỡ bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
 Bộ đội giúp người dân Mường Xén khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Bộ đội giúp người dân Mường Xén khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

(Baonghean.vn) - Cơn lũ kinh hoàng tràn qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn trong ngày 2/10 đã gây cảnh tan hoang tại nhiều địa bàn dân cư, gây sạt lở, ngập úng, hư hỏng Trạm cấp nước Kỳ Sơn – nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thị trấn Mường Xén. Để sớm góp phần ổn định cuộc sống cho đồng bào bị ảnh hưởng do lũ, sáng 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ, trong đó có Trung đoàn 764 tham gia nạo vét bùn đất, dọn dẹp vệ sinh cụm bể lắng lọc, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ lắp đặt lại mạng lưới đường ống, qua đó sớm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những kiến nghị mà nhiều cử tri xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc trăn trở truyền tải để các đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt và có ý kiến với các cơ quan liên quan, nhằm sớm có chính sách hợp lý, thỏa đáng hơn trước những đóng góp, vai trò của cán bộ ở cơ sở.
Cùng bay lên nào - Lễ hội khinh khí cầu Cửa Lò 2022

Cùng bay lên nào

(Baonghean.vn) - Ngày 15/7, TX. Cửa Lò lần đầu tiên tổ chức ngày hội khinh khí cầu. Đây là hoạt động du lịch mới, đặc sắc, nối dài chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tại Cửa Lò. Sự kiện này đã được nhiều người dân và du khách biết đến từ trước và tìm về phố biển để trải nghiệm.
Người dân liều mình đi bắt cá mùa lũ. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo đuối nước do đánh bắt cá, vớt củi mùa lũ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do mưa lớn liên tục, những ngày vừa qua địa bàn Nghệ An xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập úng trên diện rộng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người dân vùng lũ vẫn liều mình ra dòng nước lớn để đánh bắt cá và vớt củi, gỗ. Trong đợt lũ vừa qua đã có người đuối nước tử vong khi chèo thuyền đánh bắt cá. 
Viết và Đọc

Ấn phẩm 'Viết và Đọc' chuyên đề Văn học Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức giới thiệu cuốn Viết và Đọc chuyên đề Văn học Hàn Quốc. Đây là ấn bản đặc biệt về văn học Hàn Quốc do các nhà văn, dịch giả, học giả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc chung tay thực hiện - một minh chứng nữa về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn học.
Nguy cơ nhồi máu cơ tim vì mỡ máu cao

Nguy cơ nhồi máu cơ tim vì mỡ máu cao

(Baonghean.vn) - Nhồi máu cơ tim là một trong những biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao. Cơn nhồi máu cơ tim thường xuất hiện đột ngột, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Cận cảnh cuộc sống cư dân vạn đò sông Lam ngày lũ

Cận cảnh cuộc sống cư dân vạn đò sông Lam ngày lũ

(Baonghean.vn) - Ngày thường vốn đã khó khăn, những ngày mưa lũ cuộc sống của cư dân vạn đò trên sông Lam (Nghệ An) càng bội phần gian nan, vất vả, thậm chí thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, bất trắc. Một mái nhà bé nhỏ luôn là niềm khao khát của những người sống cảnh “nước sông, gạo chợ”.
Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 1 trước Câu lạc bộ Viettel tại vòng 17 V.League là trận thứ 5 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ không biết đến mùi chiến thắng. Mặc dù đội nhà đã có những màn trình diễn nhợt nhạt, kém thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua. 
Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ tiểu thương và Ban quản lý Hợp tác xã Phong Toàn ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) phản ánh tình trạng kinh doanh không hiệu quả và xin được giảm tiền thuế thuê đất. Tìm hiểu thực tế hoạt động của chợ Phong Toàn, cho thấy sự đìu hiu, sa sút là có thật. Bởi vậy, việc cấp thiết cần làm ngay ở Hợp tác xã Phong Toàn bên cạnh tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghĩa vụ thuế, là việc cần năng động chuyển đổi trong kinh doanh, quản lý, đưa hợp tác xã bắt kịp xu thế thị trường, thoát khỏi tình cảnh như hiện nay.
Để sản phẩm OCOP chắp cánh cho du lịch bay lên - Bài 1: Tiềm năng, lợi thế

Để sản phẩm OCOP 'chắp cánh' cho du lịch

(Baonghean.vn) - Nghệ An có nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống độc đáo, cùng với đó là những bản, làng đậm bản sắc văn hóa vùng miền, đặc trưng của từng dân tộc, tộc người. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP góp phần tạo sản phẩm phục vụ du lịch.
Đêm thấp thỏm nơi tâm lũ Kỳ Sơn

Đêm thấp thỏm nơi tâm lũ Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét lịch sử vào ngày 2/10 vừa qua, những hộ dân vừa bị mất nhà, mất tài sản tiếp tục trải qua một đêm thấp thỏm lo âu…
Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Nghệ An: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân

(Baonghean.vn) - Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, ngay sau khi Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.