Hoàng Mai: 9 tháng thu ngân sách đạt 63,4 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm 2015, kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có nhiều chuyển biến, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã bắt đầu vượt qua những khó khăn về thị trường, xây dựng cơ bản đạt giá trị cao, dịch vụ phát triển. Nhờ vậy thu ngân sách đã đạt 63,4 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thuế Hoàng Mai: kết quả này bằng 86,12% dự toán tỉnh giao, bằng 76,55% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 142,62% so với cùng kỳ 2014. (Các khoản thu nếu loại trừ tiền sử dụng đất ước đạt 97% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao, tăng 37,75% so với cùng kỳ năm 2014).

Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng NN và PTNT Thị xã Hoàng Mai.

Chi ngân sách thị xã 9 tháng đầu năm ước đạt 221,88 tỷ đồng, bằng 93,19% dự toán tỉnh giao, bằng 90,53% so với dự toán HĐND thị xã giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Châu Lan