"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ" phải trở thành ý thức tự giác và bằng hành động thiết thực, cụ thể trong mỗi cán bộ, đảng viên

(Baonghean) LTS: Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành tất cả tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng. Các nghị quyết của Trung ương đã từng nêu: "Muốn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, công tác xây dựng Đảng phải là nhiệm vụ then chốt trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Trong thời gian đảm nhận trọng trách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam (1997-2001), Nguyên Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và có hiệu lực, kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị và xác định, đây luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm Quý Tỵ 2013, Nguyên Tổng Bí thư đã có bài viết dành riêng cho Báo Nghệ An xung quanh vấn đề công tác xây dựng Đảng hiện nay.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện đảng viên về phẩm chất, đạo đức. Người đặt lên hàng đầu "tư cách người cách mệnh" và bản thân Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Người sớm phát hiện hiện tượng vi phạm phẩm chất đạo đức của người đảng viên khi Đảng cầm quyền, phê phán nghiêm khắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí, vi phạm quyền làm chủ của dân. Người không chỉ coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ tình thế mà là nhiệm vụ tất yếu thường xuyên để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình phát triển của cách mạng. Theo Người, khi cách mạng khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, kiên định lập trường, không rơi vào tình trạng dao động, bi quan; khi cách mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ đánh mất mình, ngày hôm qua vĩ đại, không nhất định ngày hôm nay vẫn được mọi người yêu mến nếu họ không trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, cần coi trọng chỉnh đốn Đảng.

Nhờ sự quan tâm chăm lo của Bác Hồ mà Đảng ta mới 15 tuổi, với 5.000 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng tháng Tám thành công, xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Qua 30 năm trường kỳ kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta lập nên 2 kỳ tích có ý nghĩa thời đại: kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng hoàn toàn miền Bắc; 20 năm kháng chiến chống Mỹ, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.“Nếu không có Đảng, quân đội rèn luyện, không có dân chăm nuôi, bảo vệ thì làm sao có ngày hôm nay. Dù làm đến chức gì, ở vị trí cao đến mấy cũng không được quên quá khứ, không được quên nhân dân. Ai quên quá khứ là quên chính mình”.
                                                                                            Lê Khả Phiêu

Như gió lành, như mưa rào trên sa mạc, đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI xác lập đã tạo ra sinh lực mới cho đất nước tăng tốc phát triển nhanh trong mọi lĩnh vực. Trải qua chặng đường dài hơn 25 năm, công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Nước ta từ một nước có mức thu nhập thấp đã hội nhập vào khối quốc gia có mức thu nhập trung bình trên thế giới. Với đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế đã đưa Việt Nam đạt được vị thế quốc tế cao trong lịch sử và là đối tác chiến lược với nhiều nước nhất từ trước cho đến nay. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với trên 170 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, là thành viên 63 tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Á - Âu (ASEM).

Bên cạnh những thành tựu chung mà Đảng và nhân dân ta đã giành được, chúng ta cũng nghiêm túc thấy rằng, có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong khi cách mạng đòi hỏi sự phấn đấu kiên định và bền bỉ để thực hiện mục tiêu lý tưởng thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đáng chú ý là có cả một số cán bộ, đảng viên cấp cao làm trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, vi phạm luật pháp Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm khi giải quyết những vấn đề của đất nước cũng như của địa phương mình, ngành mình, đơn vị mình.

Đảng ta vừa tiêu biểu về trí tuệ vừa là biểu tượng của đạo đức, lương tâm, danh dự của dân tộc. Chúng ta không thể xem thường tính chất nghiêm trọng của sự suy thoái đó. Phải ngăn ngừa và kiên quyết khắc phục. Nếu chúng ta không kiên quyết chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái đang diễn ra trong Đảng, trong bộ máy nhà nước thì sẽ dẫn đến nguy cơ làm biến chất Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, nền độc lập và an ninh Tổ quốc.

Rất mừng trong những năm qua, Đảng ta đã nhận rõ được điều đó và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phát động từ năm 2007 đã thu được nhiều kết quả, tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố mềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhiều địa phương đã xây dựng được những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cá nhân, đơn vị. Cụ thể hoá việc học tập làm theo Bác bằng các phong trào thi đua, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận để giải quyết kịp thời. Đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa. Song, những kết quả đó là chưa tương xứng với sự kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu của Đảng trước sự biến động phức tạp của thế giới và trong nước.

Mới đây, Đảng ta đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nghị quyết đã đạt kết quả bước đầu. Hy vọng, nghị quyết T.Ư 4 về "Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" sẽ được tiếp tục làm nghiêm túc và hiệu quả hơn bằng những việc làm thiết thực cụ thể, ưu điểm được phát huy, khuyết điểm yếu kém được khắc phục có hiệu quả rõ rệt, đảm bảo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triền vững chắc, đúng hướng, tiến kịp các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Báo Nghệ An tháng 6/2012.        Ảnh: Sỹ Minh.

Vừa rồi về thăm Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu, mừng vì quê Bác không khí triển khai T.Ư 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức sôi nổi, nghiêm túc. Nghệ An đã biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, như sửa đổi lề lối làm việc và hỗ trợ, giúp đỡ 46 xã, bản nghèo bằng tiền mặt, trâu, bò, lợn, dê, lạc giống, phân đạm, sách vở, quần áo... và các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh thực hiện; phong trào phát triển mô hình "cánh đồng mẫu" cho thu nhập cao, làng nghề trồng nấm ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc; phong trào hiến đất, tài sản để xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Đô Lương, Con Cuông... Rất nhiều những việc làm của các cấp, các ngành hướng về cơ sở, người nghèo đã thực sự làm lay động lòng người như các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiết kiệm đóng góp được tiền để xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho hội viên nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; Tỉnh đoàn tổ chức quyên góp để xây dựng Trường Sa, xây dựng Khu di tích Truông Bồn, trao hàng ngàn suất học bổng "thắp sáng ước mơ tuổi trẻ"; phát động phong trào tình nguyện hiến máu, tiếp sức mùa thi, khám chữa bệnh miễn phí, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách với số tiền lên tới hàng tỷ đồng... Những mô hình "bát cháo tình thương cho người nghèo", "bữa ăn trưa tình thương" ở các bệnh viện Tây Bắc, Tây Nam, Anh Sơn, Quỳnh Lưu và Trường Tiểu học Châu Hạnh 2 (Quỳ Châu) đã giúp cho nhiều mảnh đời và các em học sinh có thể có điều kiện chữa bệnh, đủ sức theo học, ấm lòng hơn khi mùa đông giá rét về. Và rất nhiều những việc làm có ý nghĩa khác nữa...

Mừng, song vẫn thấy như thế là chưa đủ, chưa xứng với một tỉnh là quê hương của Bác. Nghệ An vẫn còn có tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống. Một số cấp ủy thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn mang tính hình thức, thiếu thiết thực, hiệu quả chưa cao. Nghệ An là quê hương của Bác Hồ nên không chỉ thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương của Bác, mà còn phải thực hiện một cách tích cực, tự giác và dẫn đầu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An phải phấn đấu trở thành một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Muốn làm được điều đó, Nghệ An phải đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Phải tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; nêu gương người tốt, việc tốt, giúp đỡ người nghèo, gia đình nghèo, gia đình chính sách, có công... Phải biến thực hiện học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và mỗi một người dân. Cán bộ thì nêu cao trách nhiệm, tận tụy, trung thực, liêm khiết trong giải quyết công việc chung; nhân dân thì chăm lo phát triển kinh tế chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, pháp chế của Đảng, Nhà nước và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đưa kinh tế-xã hội Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và người dân cả nước mong đợi.


Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu