Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải thiết thực, thường xuyên

(Baonghean) - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Chỉ thị của Bộ Chính trị đặt ra mục đích, yêu cầu là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị phải kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của tổ chức Đảng, của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp với công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ việc chỉ đạo Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa bão ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Để đáp ứng được mục đích yêu cầu trên, Chỉ thị của Bộ Chính trị đề ra 8 nội dung hoạt động triển khai như sau:
 
- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ đảng tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các cấp uỷ chủ động xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập sát với ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt, nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể. Đối với tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng gắn nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung Bức thư cuối cùng Bác gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21/7/1969. Đối với các địa phương, ngành được Bác Hồ về thăm cần gắn thêm nội dung bài nói chuyện của Bác.
 
- Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ đảng rà soát, bổ sung chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
 
- Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quy định rõ về vai trò nêu gương, trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu; xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.
 
- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc, trong ngành, địa phương, đơn vị. Các tổ chức đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khoá và kế hoạch hàng năm phù hợp với điều kiện đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các tổ chức đảng lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.
 
- Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo việc giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học; hoàn thành việc xây dựng chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.
 
- Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ.
 
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung là đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp uỷ các cấp theo hướng dẫn của cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm có hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị; phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.
 
- Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tình hình triển khai thực hiện, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ với các hình thức đa dạng, phong phú và thuyết phục. Vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hàng năm, tổ chức gặp mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá và tổ chức giải thưởng các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Gắn "xây" với "chống"; trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 
Về tổ chức thực hiện, Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư và Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo; ở địa phương, đơn vị, đồng chí bí thư và thường vụ cấp uỷ các cấp trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo cấp uỷ các cấp là cơ quan thường trực của cấp uỷ trong việc tổ chức, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là di sản, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, của dân tộc ta. Việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Chỉ thị 03-CT/TW đã nêu ra là rất quan trọng và cần thiết, đòi hỏi là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài, cơ bản đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.


Tô Hồng Hải - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ