Hợp tác xã - "Bình cũ rượu mới?"

Kinh tế Hp tác đang được Trung ương rt quan tâm bng nhiu chính sách phát trin. Bi đây là loi hình tương tr ln nhau trong xã hi va vì li ích kinh tế, va là li ích cng đồng. Hin nay các HTX Nông nghip đang phát trin khá tt, là ch da tin cy ca bà con nông dân.

Nhưng hin nay mt s cá nhân, t chc đang có ý định li dng vào v bc ca HTX để mưu li cho mình. Đó là mt s HTX tiu th công nghip trên địa bàn thành ph Vinh, vn s hu nhng v trí đất đai sinh li, đắc địa ca thành ph t hàng chc năm nay, bây gi bán c phn cho người khác để mưu li cá nhân, làm mt đi bn cht ca HTX.

vài HTX này, tài sn hin nay ch yếu là mt bng đất đai (thc ra là ca Nhà nước), nhưng h đã coi như ca mình, chuyn nhượng c phn cho mt s cá nhân, t chc có vn ln, để t đó có th hình thành nên nhng d án này n... Vi giá đất cao chóng mt như hin nay, các xã viên bng nhiên "ngi mát ăn bát vàng".   


Chng phi ngu nhiên mà ai đó tìm đến mua c phn các HTX s hu đất mt tin thành ph. UBND tnh, UBND thành ph, chính quyn các phường xã cn có ý kiến, cân nhc trước thc trng này. Cân nhc trước vic biến các HTX tiu th công nghip thành các d án này n... hay là làm li cho mt s cá nhân nào đó, bán đất, cho thuê đất, kiếm li t đất.


Đấ
t đai thuc s hu Nhà nước. Nếu các HTX làm ăn không hiu qu nên thu hi li và giao cho các nhà đầu tư đích thc, để có d án hiu qu, ích nước li dân. Chính quyn địa phương không nên im lng trước nhng động thái trên ca các HTX khi "bình cũ rượu mi", nhưng "rượu" đó ch tư li cho mt vài cá nhân, chưa k là vic chuyn nhượng c phn hin nay đã tht thu mt khon thuế đáng k ca Nhà nước.


Châu Lan