Hưng Nguyên phát động toàn dân xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 7/4 huyện Hưng Nguyên phát động phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Huyện có 22 xã thị, qua khảo sát mới có 2 xã đạt 9 tiêu chí, còn 2 xã mới đạt 2 tiêu chí, các xã còn lại đạt 5 tiêu chí. Thực hiện chỉ tiêu mà Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh đã đề ra, đến 2020 toàn huyện phải có hơn 50% số xã được công nhận đạt nông thôn mới.

  

                   Người dân tích cực tham gia làm giao thông nông thôn

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, trong thời gian qua huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực tiển khai công tác quy hoạch, đến nay công tác quy hoạch đã cơ bản hoàn thành, còn một số xã chờ phê duyệt. Toàn huyện đang phấn đấu một xã có một mô hình chuyển đổi trong sản xuất đem lại thu nhập cao.

Với phương châm phát huy mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, tránh tâm lý trông chờ ỷ lại, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển giao các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Nhân  dịp này, Mặt trận tổ quốc huyện kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Thay mặt Đảng bộ huyện, đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy đã phát biểu giao nhiệm vụ cho từng ban ngành, chính quyền cấp xã.

Huyện Hưng Nguyên  phấn đấu đến 2015 có 20% số xã đạt chuẩn, đến  2020 có 50% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


Công Sáng