Hướng dẫn cuộc vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(Công văn số 1004/CĐDC-HD ngày 1/10/2014 của Hội Nạn nhân chất độc da cam Nghệ An)
 
Thực hiện Thông báo kết luận số 292/TB-TƯ ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin do Mỹ gây ra trong chiến tranh và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin" và Công văn số 3112/CV-TU, ngày 5/6/2014 của Tỉnh ủy, Công văn số 7107/UBND-11H ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hướng dẫn thực hiện như sau:
 
1. Về thủ tục, văn bản liên quan đến tuyên truyền, vận động gửi kèm theo hướng dẫn này. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và đề nghị Thường trực ủy ban MTTQ các cấp cần nghiên cứu, nắm vững để phổ biến tuyên truyền đến các hội viên, các thành phần trong xã hội.
 
2. Về đối tượng vận động: Toàn dân, chú trọng vận động cán bộ công chức, viên chức, cán bộ nghỉ hưu, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà trường, bệnh viện, các nhà hảo tâm... (trừ hộ nghèo và gia đình chính sách gặp khó khăn).
 
3. Mức vận động, phấn đấu:
 
- Cán bộ, cộng nhân viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất 1/2 ngày lương cơ bản.
 
- Những người hưởng lương hưu: 20.000 đồng/người
 
- Nhân dân 5.000 - 10.000 đồng/hộ.
 
- Các doanh nghiệp và đối tượng khác tuỳ khả năng và lòng hảo tâm (tiền hoặc hiện vật). 
 
4. Số tiền vận động thu được nạp về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện, sau đó các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp nạp về tỉnh vào tài khoản Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin số: 51010000257186 tại Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Nghê An. Đồng thời, báo cáo kết quả về Mặt trận Tổ quốc tỉnh (qua Ban Phong trào) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để tổng hợp, đưa tin và báo cáo lãnh đạo tỉnh. Các sở, ban ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cũng nạp trực tiếp vào tài khoản trên.
 
5. Cấp huyện được trích lại 30% số tiền vận động được để hội quản lý và sử dụng vào việc hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi nạn nhân theo quy định.
 
6. Kinh phí tổ chức tuyên truyền, vận động được trích 6% số tiền vận động được ở các cấp hội để in ấn tài liệu, họp triển khai, sơ kết và khen thưởng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 13/8/2007.
 
7. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 10/2014, tỉnh sẽ tổ chức tổng kết vào tháng 12/2014.
 
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An