Hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, thực hiện các Công văn: số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 và số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

-    Chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn (tại các Công văn: số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 và số 761 /VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ kèm theo);

-    Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung tại các Kế hoạch: số 526/KH-UBND ngày 17/9/2021 về Triển khai Đồ án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 về Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 450/UBND-KSTT ngày 18/01/2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC;

Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động từ 2/10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Người dân sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

- Khẩn trương rà soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp để phù hợp với việc triển khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực của cơ quan, đơn vị để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định;

-   Đẩy mạnh việc sử dụng ký số của cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp đảm bảo triển khai việc ký số vào hồ sơ, tài liệu điện tử thuận tiện, đúng quy định;

-   Thực hiện rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan, đơn vị và khảo sát khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, để đề xuất triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; lựa chọn, lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

-    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu số liệu báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị không phù hợp với số liệu trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, về kết quả số hóa hồ sơ TTHC hoặc yêu cầu khai báo lại thông tin công dân khi thực hiện TTHC trong trường hợp thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

-    Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung theo quy định.

2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

-   Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC của các cơ quan, đơn vị theo quy định;

-   Trên cơ sở kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn các TTHC thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính;

-    Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để xem xét, triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

-   Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

+ Chủ trì nghiên cứu nội dung các Công văn: số 9318/VPCP-KSTT và số 761/VPCP-KSTT để tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

+ Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cấp hoặc đề xuất giải pháp kỹ thuật (nếu có) trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để thực hiện các nội dung theo yêu cầu;

+ Tạo lập Kho dữ liệu điện tử hồ sơ giải quyết TTHC và các công cụ, ứng dụng phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh theo kỳ báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Tin mới

Hội bảo trợ

Khơi lên khát vọng, ý chí của những người kém may mắn

(Baonghean.vn) - Ngày 3/12 hằng năm được lấy làm ngày Quốc tế Người khuyết tật nhằm cổ vũ, kêu gọi thế giới hướng về những người thiệt thòi, khó khăn do khuyết tật. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hải Thanh – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh.
[Infographics] Những hoạt động và con số nổi bật năm 2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

[Infographics] Những hoạt động và con số nổi bật năm 2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, qua đó nâng cao vai trò của phụ nữ, tổ chức hội; góp phần vào sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và của tỉnh.
Thanh niên Nghệ An đặt kỳ vọng lớn vào ngày hội của tuổi trẻ cả nước

Thanh niên Nghệ An đặt kỳ vọng lớn vào ngày hội của tuổi trẻ cả nước

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào trung tuần tháng 12 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn Nghệ An gồm 16 đại biểu tham dự Đại hội, gửi gắm nhiều mong mỏi, niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam.
Nông dân Anh Sơn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Nông dân Anh Sơn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

(Baonghean.vn) - Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Anh Sơn chuyển sang xu thế phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học trên đàn gia súc, gia cầm, vừa phòng ngừa dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định.
Cá cược bóng đá qua mạng 'bong88', 7 đối tượng bị tạm giữ

Cá cược bóng đá qua mạng 'bong88', 7 đối tượng bị tạm giữ

Các đối tượng sử dụng điện thoại để nhắn tin cá cược với số tiền tham gia mỗi trận đấu từ 5 - 50 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cá độ với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng, trả tiền thắng, thua được giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng.
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Tiếng Nghệ: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

(Baonghean.vn) - Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương: “Thật là tinh quái; những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu: “Thi trung hữu hoạ”, nghĩa là “Trong thơ có vẽ”. Như thơ Xuân Hương thì lại là “Thi trung hữu quỷ”, tức “Trong thơ có quỷ”. 
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Giới nghệ sĩ Hà Nội đang háo hức chuẩn bị đi dự đám cưới của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang). Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ và tò mò về chú rể vì nhân vật này "vừa lạ, vừa quen".