Hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đức Dũng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, thực hiện các Công văn: số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 và số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

-    Chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn (tại các Công văn: số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 và số 761 /VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ kèm theo);

-    Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung tại các Kế hoạch: số 526/KH-UBND ngày 17/9/2021 về Triển khai Đồ án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 về Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 450/UBND-KSTT ngày 18/01/2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC;

Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động từ 2/10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Người dân sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

- Khẩn trương rà soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp để phù hợp với việc triển khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực của cơ quan, đơn vị để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định;

-   Đẩy mạnh việc sử dụng ký số của cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp đảm bảo triển khai việc ký số vào hồ sơ, tài liệu điện tử thuận tiện, đúng quy định;

-   Thực hiện rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan, đơn vị và khảo sát khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, để đề xuất triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; lựa chọn, lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

-    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu số liệu báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị không phù hợp với số liệu trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, về kết quả số hóa hồ sơ TTHC hoặc yêu cầu khai báo lại thông tin công dân khi thực hiện TTHC trong trường hợp thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

-    Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung theo quy định.

2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

-   Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC của các cơ quan, đơn vị theo quy định;

-   Trên cơ sở kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn các TTHC thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính;

-    Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để xem xét, triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

-   Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

+ Chủ trì nghiên cứu nội dung các Công văn: số 9318/VPCP-KSTT và số 761/VPCP-KSTT để tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

+ Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cấp hoặc đề xuất giải pháp kỹ thuật (nếu có) trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để thực hiện các nội dung theo yêu cầu;

+ Tạo lập Kho dữ liệu điện tử hồ sơ giải quyết TTHC và các công cụ, ứng dụng phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh theo kỳ báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Tin mới

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

(Baonghean.vn) - Với 4 công trình thanh niên cấp huyện, 200 công trình thanh niên cấp cơ sở và nhiều hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và thành phố Vinh phối hợp thực hiện đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.
Xả lũ

Nhà máy Thủy điện Chi Khê sẽ xả lũ từ 20h ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Nhà máy Thủy điện Chi Khê về việc vận hành xả lũ hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.
Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường Quốc lộ 7, đoạn qua dốc Chó, bản Bòng, xã Lạng Khê (Con Cuông) dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.
Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

(Baonghean.vn) - Theo kết quả Khảo sát ngành công nghiệp di động năm 2022 của Hiệp hội Công nghiệp thông tin di động của Mỹ (CTIA), các nhà khai thác di động ở Mỹ đã đầu tư tổng cộng gần 35 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp các nhà khai thác di động tăng vốn đầu tư của mình.
Góa phụ vào tù vì tham 'món di sản thừa kế' của chồng

Góa phụ vào tù vì tham 'món di sản thừa kế' của chồng

(Baonghean.vn) - Tình cờ phát hiện nhiều gói hồng phiến của người chồng đã qua đời để lại, Mai không vứt đi. Thay vào đó, góa phụ trẻ lại cất giấu “món di sản thừa kế” rồi bán cho khách. Lòng tham của Mai đã khiến 3 đứa con thơ vốn mồ côi bố nay lại phải xa mẹ.
Dự báo hướng di chuyển của bão Noru. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

Nghệ An ra công điện ứng phó bão Noru

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, trước dự báo bão Noru đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió giật mạnh. Nghệ An đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão.
Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023. Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện được tổ chức ở trường THPT Hà Huy Tập (thành phố Vinh).
9 thói quen xấu khiến ô tô nhanh 'tã'

9 thói quen xấu khiến ô tô nhanh 'tã'

Đặt tay lên cần số khi đang chạy, để xăng quá kiệt, khởi động xe rồi đi ngay hay rà phanh liên tục khi xuống dốc,… là những thói quen có thể khiến chiếc “xế cưng” nhanh phải làm bạn với gara thường xuyên hơn.
Ông Trương Công Định trò chuyện cùng phóng viên trên đồng lúa xã Xuân Thành (Yên Thành).

Đi tìm giống nếp tiến vua

(Baonghean.vn) - Nếu như miền Bắc nổi tiếng với nếp cái hoa vàng Kinh Môn, nếp Tú Lệ Yên Bái, nếp cẩm Điện Biên; miền Nam vang danh với nếp ngỗng, nếp sáp Đồng Tháp Mười; thì ở miền Trung, nếp rồng một thời được trồng nhiều trên đất Nghệ - Tĩnh là giống nếp tiến vua thơm ngon nức tiếng gần xa. Về quê lúa Yên Thành (Nghệ An), vẫn nghe râm ran chuyện nếp rồng như thể những hạt trắng mẩy nồng nàn thơm hương ấy chưa bao giờ thất truyền trên đất này…
Nghệ An có 225 hồ chứa đã đầy nước

Nghệ An có 225 hồ chứa đã đầy nước

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của những đợt mưa lớn vừa qua, tính đến thời điểm này Nghệ An đã có 225 hồ chứa đầy nước. Các đơn vị thủy lợi, các địa phương đang tập trung vừa tích nước để phục vụ sản xuất, vừa vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn mùa mưa lũ.
Xả lũ

Thủy điện Sông Quang thông báo điều tiết hồ chứa

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Quang về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Sông Quang.
Ngư dân

Nghệ An thiếu hụt lao động nghề biển

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu lao động nghề biển tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An xảy ra từ nhiều tháng nay. Do thiếu hụt lao động nghề biển, nhiều chủ tàu ở Nghệ An phải giảm số lượng lao động trên tàu, dẫn đến tần suất khai thác hải sản giảm sau mỗi chuyến biển. 
Ukraine hối thúc Đức cung cấp xe tăng chiến đấu

Ukraine hối thúc Đức cung cấp xe tăng chiến đấu

(Baonghean.vn) -  Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng hối thúc chính quyền Berlin cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev, từ đó làm gương cho các quốc gia khác và giúp quốc gia Đông Âu này "giành chiến thắng ".