Huy động nội lực của cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn cơ chế chính sách huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến về nguồn lực và cơ chế chính sách trong xây dựng NTM
 
Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã huy động được tổng nguồn vốn gần 14.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện chương trình là 1.753 tỷ đồng, vốn dân đóng góp trên 4.000 tỷ đồng…
 
Mục tiêu đề ra đến năm 2015 toàn tỉnh phấn đấu 20% số xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn NTM và để đạt các mục tiêu đó, rất cần nguồn lực tổng hợp và hỗ trợ thống nhất, rõ ràng, minh bạch. Tỉnh đã xây dựng đề án “Huy động các nguồn lực và cơ chế chính sách trong xây dựng NTM giai đoạn 2015 – 2020”. Theo đó, sẽ phấn đấu huy động nguồn vốn khoảng 19.200 tỷ đồng và xác định việc huy động nội lực của cộng đồng dân cư là chính, nhà nước sẽ ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn. Từ đó có những giải pháp phù hợp để huy động hiệu quả nguồn lực và mức hỗ trợ  từ ngân sách nhà nước như: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội; Phát huy vai trò chủ thể, huy động nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước; Tăng cường huy động nguồn vốn qua kênh tín dụng và vốn đầu tư từ các doanh nghiệp…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần hoàn chỉnh Đề án “Huy động các nguồn lực và cơ chế chính sách trong xây dựng NTM giai đoạn 2015 – 2020”, trong đó cần tập trung đề cập sâu hơn về các giải pháp huy động ngồn vốn; quy định rõ và cụ thể về mức hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ trong xây dựng NTM… Đồng thời cần có lộ trình thực hiện đề án và hoàn thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng công tác quản lý, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, cấp và công tác thanh tra, giám sát cộng và trong quá trình thực hiện sẽ ưu tiên nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án cho các xã đăng ký về đích sớm xây dựng NTM…  
 
Hoàng Vĩnh