Huyện ủy Tương Dương chấn chỉnh công tác phát hành và sử dụng báo đảng

(Baonghean) - Sau khi Báo Nghệ An phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đi kiểm tra việc cấp và sử dụng báo ở Tương Dương, nhận thấy có hiện tượng: Cấp ủy Đảng chưa thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác cấp phát, sử dụng báo đảng tại cơ sở; Việc chuyển phát của Bưu điện còn tùy tiện, không đúng địa chỉ, không đủ số lượng và việc sử dụng, khai thác thông tin của người được cấp báo chưa hiệu quả; Cấp ủy cơ sở chưa có trách nhiệm cao trong việc khai thác thông tin báo chí; Một số chi bộ chưa có báo đảng theo yêu cầu của Chỉ thị 03/2001/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tiếp thu ý kiến, ngày 11/8/2013, Huyện ủy Tương Dương có Công văn số 334CV/HU gửi các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy và Phòng Giáo dục, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, yêu cầu chấn chỉnh một số nội dung sau:

- Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Trường học, Trạm xá không thuộc diện cấp báo phải đặt mua báo theo quy định.

- Tổ chức cấp phát báo phải đúng đối tượng, kịp thời và hướng dẫn chuyển tải, khai thác để nâng cao hiệu quả sử dụng báo đảng ở cơ sở. Việc cấp, phát báo phải có sổ sách giao nhận theo hướng dẫn của ngành Bưu Điện.

- Niêm yết công khai danh sách các đối tượng được cấp phát các loại báo ở phòng tiếp dân trụ sở UBND xã để các cơ quan, đơn vị và mọi người được biết.

- Dùng báo đảng và tờ Thông tin nội bộ làm tư liệu trong sinh hoạt chi bộ và phục vụ cho công tác đảng.

- Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh từ nay cho đến 15/9/2013 và báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20/9/2013. Trong đó, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên tại cơ sở, sớm phát hiện những thiếu sót trong việc phát hành, quản lý, sử dụng báo đảng để có hướng khắc phục. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chỉ đạo UB kiểm tra vào cuộc thực hiện kiểm tra xử lý theo quy định.


BTV Huyện ủy Tương Dương