Kế hoạch tăng cường quản lý báo chí, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet

Tăng cường quản lý báo chí, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triền và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet và Chi thị số 27-CT/TƯ ngày 22/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 558/KH-UBND-NC triển khai thực như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển hệ thống báo chí điện tử, cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phần; trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyên thông khác (gọi tắt là báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác) trên Internet của tỉnh Nghệ An đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin lành mạnh, thiết thực của người dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Nghệ An.

- Quản lý tốt báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet, bảo đảm phát triển đúng định hướng. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản. Chủ động đấu tranh ngăn chặn tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên Internet; khắc phục tình trạng lộ, lọt tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước trên mạng Internet.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí; đơn vị chủ quản và cơ quan báo chí chủ động, kiên trì thúc đẩy báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet phát triển, thường xuyên đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

-Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đổi mới cấp ủy, chính quyền, đoàn thệ, cán bộ, đảng viên về công nghệ Internet; vị trí, tầm quan trọng của bạo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet; các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; tuyên truyền khai thác, sử dụng báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh, chủ động đưa các thông tín chính thống, lành mạnh, hữu ích lên mạng Internet. Kịp thời tuyên truyền biểu dương khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khuyến khích động viên nhân dân khai thác có hiệu quả các tiện ích công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kịp thời phê phán, tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm lợi dụng Internet (đặc biệt là mạng xã hội) để kích động chống phá Đảng, Nhà nước.Đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin sai trái trên mạng, các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước.

 -Chú trọng việc phổ cập dịch vụ Internet đi đôi với tuyên truyền giáo dục ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phần

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển, nâng cấp giao điện đối với trang http://baonghean.vn. http://truyenhinhnghean.vn. http://congannghean.vn.  http://vanhoanghean.vn, cổng thông tin điện tử http://nghean.gov.vn; tận dụng ưu thế về tốc độ truyền tải thông tin nhanh, chi phí thấp, phạm vi bao phủ thông tin rộng để cung cấp thông tin cho người dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.

- Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin bài của các trang http://baonghean.vn.  http://truvenhinhnghean.vn.  http://congannghean.vnhttp://vanhoanghean.vn

- Tăng cường theo dõi, hướng dẫn và quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các trang thông tin tổng hợp cung cấp các thông tin đa dạng, phong phú, chính xác, kịp thời để đáp ứng nhu cầu thông tin, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho người dân.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý,

phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tin, báo chí.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ chuyên môn; tinh thân trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức giữ gìn bí mật nhà nước cho đội ngũ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo dõi, phụ trách các trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử.

4. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo chí điện tử, các loại hình truyền thông khác và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên khai khác, sử dụng báo chí điện tử, mạng xã hội, Internet thiết thực, hiệu quả

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với báo chí điện tử, trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các điểm truy nhập Internet công cộng.

- Quản lý chặt chẽ các điểm truy cập Internet công cộng và các trò chơi trực tuyến để giảm thiểu tác động tiêu cực của trò chơi trực tuyển đến sức khỏe, tâm lý của người chơi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Khuyến khích các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cổ vũ lòng yêu quê hương, đất nước. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cung cấp các trò chơi bạo lực, khiêu dâm, có tác động xấu đến sự phát triển cửa xã hội và vi phạm pháp luật.

5. Đầu tư kết cấu họ tầng thông tin truyền thông

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa ngày càng tốt hơn của nhân dân.

6. Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học

Tăng cường nghiên cứu khoa học thông tin nói chung, khoa học về quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử trên mạng Internet.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chi thị số 30-CTATW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công nghệ Internet; vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên mạng Internet.

- Cung cấp thông tin và kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí kịp thời trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ảnh hưởng xấu đến uy tín, quan điểm, đường lối của Đảng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

- Nghiên cứu công tác phát triển báo chí điện từ và các loại hình truyền thông khác trên Internet bổ sung vào Quy hoạch báo chí, xuất bản đến 2020.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác thẩm định hồ sơ và cấp phép trang tin điện tử tổng hợp; định kỳ rà soát, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký sử dụng các trang thông tin điện tử, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra báo chí, phát thanh truyền hình nói chung và báo điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh nói riêng; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng Internet vào mục đích xấu, vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực xã hội. Hàng năm, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, quản lý báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Chấn chỉnh các hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp như: cử cán bộ tham gia tác nghiệp; tự biên tập, rút tít, chỉnh sửa nội dung...; cung cấp các nội dung không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề được quy định trong giấy phép.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng liên quan tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên mạng Internet (đặc biệt là mạng xã hội).

- Tham mưu ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin, quy chế quản lý mạng diện rộng (WAN), tổ chức triển khai cơ chế chống virus cho các máy trạm, máy chủ, các thiết bị di động trong mạng LAN của cơ quan, đơn vị. Tăng cường cài đặt các phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền cho hệ thống máy tính của đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và loại trừ những phần mềm mã độc (virus, trojan, worms, keylogger...) hạn chế tối đa việc bị lợi dụng ăn cắp mật khấu quản trị của Website từ các máy tính này.

- Ban hành cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn thông tin hoặc bị tấn công mạng thực hiện ngắt kết nổi truy cập qua Internet đến cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, sao lưu dữ liệu, thông báo và phối hợp kịp thời với đơn vị lưu trữ, duy trì trang, cổng thông tin của đơn vị.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan định kỳ đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên mạng Internet.

- Tham mưu, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; bảo vệ nội bộ....

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; quản lý báo chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet, hướng dẫn pháp luật về Internet cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phục vụ việc nghiên cứu học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực, thông qua Internet giáo dục, tập hợp thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong tình hình mới; tạo điều kiện, định hướng học sinh, sinh viên sử dụng Internet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc sống của bản thân và gia đình.

- Triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát học sinh, sinh viên để tránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet.

- Tuyên truyền hướng dẫn học sinh, sinh viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin cá nhân trên các diễn đàn, mạng xã hội trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đảm báo thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa của dân tộc.

5. Tỉnh đoàn

- Tổ chức cho các đoàn viên khả năng chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hại trên Internet, khai thác và sử dụng Internet hiệu quả, thiết thực thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động ở đơn vị, địa phương, cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đoàn viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đoàn viên lợi dụng internet, mạng xã hội (đặc biệt là facebook) để cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của tỉnh, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn dàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân.

6. Các cơ quan báo chí thuộc tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, chủ quản các trang thông tin điện tử tổng hợp

- Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên báo chí nói chung và trang tin điện tử tổng hợp nói riêng; cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần.

- Tích cực, chủ động tham gia đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, xuyên tạc sự thật trên Internet. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hại trên Internet, khai thác và sử dụng Internet hiệu quả, thiết thực của địa phương thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở đơn vị, địa phương, cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và người dân khai thác, sử dụng thông tin trên Internet một cách đúng đắn, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; tuyên truyền để các gia đình nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý hướng dẫn con em sử dụng Internet một cách lành mạnh, hiệu quả, thiết thực.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong việc sử dụng internet, mạng xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người lao động lợi dụng internet, mạng xã hội (đặc biệt là facebook) để cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân.

- Thực hiện việc cung cấp thông tin trên mạng theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát và đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xin Giấy phép đối với trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động.

8. Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn thông tin có nội dung độc hại, phản động và không lành mạnh; phát hiện yếu tố mất an toàn, an ninh thông tin; các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước trên mạng Internet.

- Triển khai các hệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

- Hướng dẫn các đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của doanh nghiệp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Bố trí cổng kết nối và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Xây đựng triển khai thực hiện các quy chế quản lý nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, quy trình vận hành khai thác cung cấp, sử đụng dịch vụ Internet và quy chế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh trong việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị, tổ chức căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch của đơn vị, địa phương mình thật cụ thể, chi tiết và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Trung ương, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (Riêng báo cáo năm các đơn vị, địa phương gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/12).

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiềm tra các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

3. Quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./

       CHỦ TỊCH UBND

                  Đã ký

 NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG

Tin mới

Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tại nhiều địa phương đã hoàn thành thu hoạch lúa hè thu và đang triển khai sản xuất vụ Đông theo đúng tiến độ, kế hoạch. Trước thông tin bão Noru đang tiến gần về đất liền, dự báo mưa lớn sau hoàn lưu bão, để bảo đảm an toàn cho cây trồng vụ Đông, các địa phương đã rốt ráo chỉ đạo các phương án ứng phó.
Cô gái trẻ khởi nghiệp từ 7 triệu đồng trở thành CEO Spa thẩm mỹ

Câu chuyện khởi nghiệp từ 7 triệu đồng của CEO 9X ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Câu chuyện về hành trình vạn dặm, với nghị lực phi thường vượt lên thất bại để viết nên ước mơ của cô gái sáng lập thương hiệu Spa thẩm mỹ Phương Thảo Academy, đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống trọn vẹn vì đam mê và nỗ lực hết mình để “chạm” tới thành công.
Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất vui mừng khi chứng kiến tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng quay trở lại tập luyện sau một quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự trở lại của cầu thủ 33 tuổi này giống như việc Sông Lam Nghệ An bổ sung thêm được 1 “ngoại binh mới”, nhất là trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang có những sa sút trong thời gian vừa qua.
Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

(Baonghean.vn) -  Ở nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc có một ngôi nhà đặc biệt, khi đến đây người dân không chỉ được lựa chọn các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt mà còn được sử dụng miễn phí các thiết bị công nghệ. Mô hình do chính cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An dựng lên với mong muốn giúp đỡ người dân vùng cao.
Bạo lực học đường

Bạo lực học đường

(Baonghean.vn) - Báo chí đã viết nhiều về đề tài này. Cả xã hội đã nhiều lần báo động. Nhưng báo động mãi rồi, vẫn chưa có giải pháp nào quyết liệt và triệt để.
Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

(Baonghean.vn) - Sau mùa giải ra mắt PSG không thành công, Lionel Messi cho biết anh đã tìm lại cảm hứng chơi bóng để hướng tới World Cup 2022; Tai nạn hy hữu xảy ra trên sân tập của đội tuyển Việt Nam với nhân vật trung tâm là HLV trưởng Park Hang Seo khiến những ai chứng kiến đều phải bật cười... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Hướng di chuyển của cơn bão Noru. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ”, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

(Baonghean.vn) -  Tháng 9 này, cô giáo Dương Thị Thanh (Trường THPT Thanh Chương 3) là 1 trong 4 giáo viên Tiếng Anh của cả nước được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời tham dự Chương trình trao đổi Giáo viên xuất sắc Fulbright năm 2022. Từ Hoa Kỳ, cô giáo Dương Thị Thanh có những chia sẻ với Báo Nghệ An về chuyến đi đặc biệt này.
Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.
Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

(Baonghean.vn) - “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” là tiểu thuyết nổi tiếng của Ocean Vương vừa được trao giải thưởng Sách hay 2022 ở hạng mục Văn học, cùng với tiểu thuyết “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần. Sách hay là giải thưởng độc lập, đã trải qua 11 mùa trao giải, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đọc hiện nay.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, sau cuộc họp trực tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.