Kế hoạch tổ chức chương trình " Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016"

(Baonghean.vn) - Ngày 18 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch số 813/KH - UBND về việc Tổ chức chương trình " Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016".

Nội dung kế hoạch như sau:

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình  "Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016"
 
Thực hiện Thông báo số 12 TB/TU ngày 04/11/2015 cùa Ban Thường vụ Tinh ủy về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh; nhằm chia sẻ, giúp đỡ và động viên đồng bào nghèo được đón Tết cổ truyền 2016 đầm ấm, an vui, UBND tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016”, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
1. Thông qua chương trình, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, quyên góp tiền quà... chia sẻ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm điều kiện đón tết Bính Thân - 2016.
2. Thông qua chương trình nhằm nâng cao lòng nhân ái, đoàn kết, tương trợ, sẻ chia trong cộng đồng.
3. Tô chức chương trình thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tặng quà đúng đối tượng, kịp thời.
 
II NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
1. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền hoặc hiện vật giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đau ốm, chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
 
- Vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh tiết kiệm từ các nguồn chi ủng hộ người nghèo qua chương trình.
- Đối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vận động hỗ trợ bàng tiền hoặc hiện vật giúp đỡ người nghèo.
- Mỗi suất quà trị giá bình quân 500 ngàn đồng. Các tập thể, cá nhân có thể đăng ký tặng bằng tiền hoặc bằng hiện vật thiết thực.
 
- Thời gian tuyên truyền vận động: Từ ngày 17/12/2015 đến ngày 25/01/2016. Ban Tổ chức phân công các thành viên trực tiếp vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ chương trình.
 
2. Tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp với chủ đề: “Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016”. Qua chương trình nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, các cả nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo; Biểu dương các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; cốc hộ nghèo vượt mọi khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...
 
- Thời gian tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp: Dự kiến vào 20h00 ngày ngày 16 thống 01 năm 2016 (Tức ngày 07 tháng 12 năm Ất Mùi).
- Địa điểm: Nhà v&n hóa Lao Động tỉnh Nghệ An.
 
3. UBND các huyện miền núi, bỉiên giới, vùng khó khăn, vùng lũ trên cơ sở chỉ tiêu số hộ được tặng quà, tổ chức xét chọn đúng đối tượng. Tổng hợp danh sách gửi về Ban tổ chức (Qua UBMTTQ tỉnh) trước ngày 24/01/2016 và phối hợp tổ chức tặng quà cho các đổi tượng kịp vui xuân, đón tết.
 
4. Tổ chức các đoàn trực tiếp đi thăm, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chỉnh sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn theo Kế hoạch chung.
- Mời cốc đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực tiếp đi tặng quà.
 
- Các doanh nghiệp, đơn vị có thể đi tặng quà cho các địa phương, đơn vị theo chương trình riêng, song cần đăng kí với Đan Tổ chức chương trình (qua UBMTTQ tình) để thống nhất trong kế hoạch chung của tỉnh, tránh chồng chéo tại cơ sở.
- Thời gian trao quà cho đối tượng: Từ ngày 24/01/2016 - 29/01/2016 (Tức từ ngày 15/12 -20/12 âm lịch).
 
III. Tổ CHỨC THỰC HIỆN:
 
1. Thành lập Ban tổ chức chương trình: “Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016” do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tính làm trưởng ban; đồng chí Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phó Trưởng ban; các thành viên gồm, đạị diện lãnh đạo: ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài PT-TH tinh, Báo Nghệ An, Sở Lao động TBXH tỉnh, Sở Văn hóa -TT&DL; Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Độ Chỉ huy Độ đội Điên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu, Hội doanh nhân trẻ, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội DN Cựu chiến binh.
 
2. Phân công nhiệm vụ:
 
2.1. Văn phòng UBND tỉnh:
 
- Thẩm định các văn bản về chương trình Tết vì người nghèo và tham mưu UBND tỉnh ban hành.
- Tham mưu giấy mời các tập thể, cá nhân tham dự chương trình Truyền hình trực tiếp và phối hợp với ủy ban MTTQ tỉnh gửi giấy mời đến các thành phần tham dự.
 
2.2. Đề nghị Uỳ ban Mặt trận Tổ quổc tỉnh:
 
- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình, tham mưu thành lập Ban Tổ chức, phàn công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tô chúc chương trình; lập danh sách các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức dự kiến vận động.
- Dự kiến danh sách đại biểu mời, phổi hợp với Văn phòng UBND tinh chuyên giấy mời đến các tổ chức cá nhân được mời dự chương trình truyền hình trực tiếp.
- Dự thảo phát biểu của Lãnh đạo tính tại chương trình truyền hình trực tiếp, chuyển Vàn phòng UBND tinh trước ngày 12/01/2016.
 
- Chủ trì, phổi hợp với các thành viên Ban Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp tiền, quà... ủng hộ Tết cho người nghèo.
- Hướng dẫn ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tham mưu cho cấp ủy, chinh quyền tổ chức tuyên truyền, vận động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tàm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo Binh Thân — 2016”.
- Hướng dần Ủy ban MTTQ cấp huyện được tặng quà phổi hợp với ƯBND các huvện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động- TBXH; UBND các xã, phuòng, thị trân cung cấp danh sách người nghèo, hộ nghèo cỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Ban Tổ chức tặng quà tết.
 
- Đề xuất để UBND tình huy động lực lượng tham gia chương trình, đôn đốc các đơn vị điều động đủ lực lượng và bổ trí chỗ ngồi cho đại biểu tại chương trình truyền hình trực tiếp.
- Tiếp nhận, tổng hợp kinh phí và quà tặng, trên cơ sở báo cáo của các địa phương; đề xuất phân bổ chỉ tiêu quà tểt và sớm thông báo tới các địa phương về chỉ tiêu được phân bổ; lịch trình chi tiết của Lãnh đạo tỉnh, hướng dẫn, bổ trí các đơn vị, doanh nghiệp đi tặng quà cho người nghèo.
 
- Chuẩn bị biển cho các đơn vị ủng hộ lên trao, hoa của Ban Tổ chức, Đằng chứng nhận, thư cảm ơn của Ban Tổ chức cho các đơn vị ủng hộ từ 20 triệu đồng trở lên và chuẩn bị 02 thùng để các đại biểu ủng hộ người nghèo tại chương trình truyền hình trực tiếp.
- Trích từ nguồn quỹ ủng hộ người nghèo, hộ nghèo thuộc UBMTTQ tỉnh quản lý để tặng quà cho các đối tượng qua chương trình này.
 
- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình tết vì người nghèo 2015, công tác chuẩn bị chương trình Tết vì người nghèo 2016 tại cuộc Họp báo do UBND tính tổ chúc. 
- Thường xuyên cập nhật thông tin các tổ chức, cá nhân ủng hộ, cung cấp cho Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, cổng thông tín điện tử tỉnh để đưa tin.
 
- Tổng hợp dự trù kinh phí tổ chức chương trình từ các đơn vị liên quan gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định để đảm bảo tô chức Chương trình.
- Báo cáo tổng kết chương trình tết vì người nghèo 2016, tham mưu công tác khen thưởng.
 
2.3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An:
 
Tuyên truyền, quảng bá chương trình để vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ người nghèo; phản ánh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện chương trình. Cập nhật đăng tải việc ủng hộ và tặng quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Nghệ An hàng ngày và Báo Nghệ An điện tử.
 
2.4. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh:
 
- Xây dựng kịch bản cho Chương trình truyền hình trực tiếp, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/01/2016.
- Quảng bá chương trình để vận động trên 2 sóng PT-TH và Website của Đài để vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ người nghèo; Thường xuyên cập nhật kết quả ủng hộ người nghèo của các tổ chức, cá nhân.
 
- Tổ chức sản xuất chương trình Truyền hình trực tiếp; tham mưu Ban tổ chức tổng duyệt vào 14h ngày 15/01/2016.
- Xây dựng các phóng sự phản ánh thực trạng các đối tượng khó khăn cần được giúp đỡ; các phóng sự phản ánh, biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân tham gia ủng hộ người nghèo; chạy chữ trong các chương trinh ghi nhận sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân.
 
- Đảm nhận thiết kế, trang trí sân khấu, băng rôn và hội trường, ma két, âm thanh, ánh sang để tổ chức chương trình. Phối hợp với ủy ban MTTQ tỉnh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự chương trình.
- Cập nhật đưa tin kịp thời việc tổ chức tặng quà của các đơn vị tại cơ sở.
- Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp tiền, quà.... ủng hộ Tết cho người nghèo.
 
2.5. Sở Lao động TBXH tỉnh:
 
- Chủ trì phối hợp vận động, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp giúp đỡ các xã nghèo miền Tây tỉnh Nghệ An ủng hộ các xã nghèo, người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán.
- Phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ người nghèo.
- Cung cấp dữ liệu hộ nghèo trong toàn tỉnh và dự kiến số hộ nghèo đặc biệt khó khăn để tặng quà.
- Chỉ đạo Phòng Lao động TBXH cấp huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ cấp huyện chọn đúng đối tượng nhận quà tết.
 
2.6. Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
 
- Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các chi hội thuộc mình quản lý tiết kiệm các chi phí hợp lý ủng hộ người nghèo qua chương trình Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016.
 
- Gửi thư mời và bố trí cán bộ, viên chức, hội viên tham dự chương trình truyền hình trực tiếp (UBMTTQ tỉnh đề xuất số lượng cụ thể để các đơn vị thực hiện điều động).
 
2.7 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:
 
- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh chuẩn bị các tiết mục ca, múa, nhạc trong chương trình truyền hình trực tiếp.
- Phối hợp với Đàị PT-TH trang trí maket và các hình ảnh cổ động trực quan cho chương trình truyền hình trực tiếp.
 
2.8. Sở Tài Chính:
 
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện chương trình Tet vì người nghèo năm 2016.
- Phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ người nghèo.
 
2.9. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An:
 
Vận động các Ngân hàng thương mại và các tổ chức Tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh ủng hộ giúp đỡ người nghẻo đón Tet.
 
2.10. Hội Doanh nghiệp tiêu biểu, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An:
 
- Vận động các thành viên của hội và các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài tỉnh đăng ký chung tay giúp đỡ người nghèo đón tết.
- Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức, mời các doanh nghiệp tiêu biểu đi thăm, tặng quà cho các gia đình hộ nghèo tại cơ sở.
 
2.11. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh, trật tự cho chương trình truyền hình trực tiếp.
 
2.12. Điện lực Nghệ An: Đảm bảo nguồn điện cho Chương trình truyền hình trực tiếp và buổi tổng duyệt.
 
2.13. UBND các huyện, thành phố, thị xã:
 
- Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn tặng quà cho người nghèo theo tinh thần thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát đối tượng người nghèo, hộ nghèo cần được tặng quà theo chỉ tiêu của Ban Tổ chức. Phối hợp với MTTQ các huyện, thành, thị lập danh sách gửi về ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp trước ngày 24/01/2016.
- Tổ chức địa điểm trao quà, thông báo cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tới nhận quà tết.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016”. Để chương trình thực hiện thành công, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Thường trực Ban tổ chức (Qua Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh) để phối hợp xử lý kịp thời./.
 
UBND tỉnh