Kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác phát hành, sử dụng báo

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 21/6/2001 về việc lãnh đạo công tác phát hành và sử dụng báo chí
Ngày 20/8/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về việc lãnh đạo công tác phát hành và sử dụng báo chí. Sau khi xem xét Tờ trình số 87-TTr/BTGTU ngày 11/9/2013 và Báo cáo số 167-BC/BTGTU ngày 19/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 1/10/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận (số 39-KL/TU):
I. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU:
1. Kết quả đạt được:
- Nhận thức của các cấp ủy đảng về đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Số lượng, chất lượng các loại hình báo chí của tỉnh ngay càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc, đáp ứng nhu cầu thông tin, góp phần tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...; trở thành một tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hoá, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống.
- Đội ngũ những người làm báo đảng của tỉnh có bước phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành về chất lượng, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên mặt trận văn hoá - tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.
- Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU đã xuất hiện nhiều điển hình ở các địa phương trong việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, nhất là ở các chi bộ khối nông thôn.
2. Hạn chế, khuyết điểm:
Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 03-CT/TU; còn xem nhẹ việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Có nơi sử dụng kinh phí chưa đúng để mua báo, tạp chí của Đảng. 
- Công tác phát hành có nơi chưa đáp ứng nhu cầu bạn đọc; số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng thời gian gần đây có xu hướng giảm.
- Nhiều địa phương vẫn chưa nhận được báo trong ngày, làm giảm tính thời sự và hiệu quả thông tin.
- Một số đơn vị sử dụng báo, tạp chí không đúng mục đích, còn lãng phí.
- Nội dung và hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng chưa thật phong phú, hấp dẫn, chưa thu hút độc giả trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí hiện nay. 
- Công tác tuyên truyền hướng dẫn đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên.
II. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU:
1. Cấp ủy đảng các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện Kết luận số 29-KL/T.Ư ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khoá VIII) và Chi thị số 03-CT/TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XV); phải xác định đúng yêu cầu, nhiệm vụ trong việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết chỉ thị. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí sai mục đích, sử dụng ấn phẩm báo chí kém hiệu quả.
2. Cơ quan báo chí của Đảng, đặc biệt là Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức phục vụ nhu cầu thiết thực của độc giả, khán thính giả. Thông tin trên báo chí của Đảng phải nhanh nhạy, chính xác, đảm bảo tính định hướng; thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh kiên quyết với các tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống chính trị và xã hội; tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, nâng cao vị thế của báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả. 
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Nghệ An thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.
T/M Ban Thường vụ
Phó Bí thư Thường trực
Trần Hồng Châu

tin mới

 Nghệ An ban hành chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, thôn, bản

Nghệ An ban hành chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, thôn, bản

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, thôn, bản; khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An: Thu hồi đất các công ty nông, lâm trường hoạt động không hiệu quả để giao lại cho dân hoặc chủ thể khác có năng lực

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An: Thu hồi đất các công ty nông, lâm trường hoạt động không hiệu quả để giao lại cho dân hoặc chủ thể khác có năng lực

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và tổng đội TNXP, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nếu các nông - lâm trường hoạt động không hiệu quả, thì thu hồi đất giao cho dân hoặc chủ thể khác có năng lực.

Cần có giải pháp khắc phục những tồn tại trong quản lý đất nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong

Cần có giải pháp khắc phục những tồn tại trong quản lý đất nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong

(Baonghean.vn) - Phiên chất vấn -trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý đất của các nông, lâm trường, tổng đội TNXP còn nhiều bất cập, dẫn đến những tranh chấp, khiếu kiện. Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT đã giải trình về vấn đề này.

Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

(Baonghean.vn) - Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ...

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU ngày 15/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

'Phải thật thà nhúng tay vào việc'

'Phải thật thà nhúng tay vào việc'

(Baonghean.vn) - Cả hệ thống chính trị ở Nghệ An vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm hành động “phải thật thà nhúng tay vào việc” của công tác dân vận sẽ huy động được “lực lượng to lớn trong nhân dân”.

Học và làm theo Bác ở Nghĩa Đàn

Học và làm theo Bác ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Các địa phương, đơn vị ở Nghĩa Đàn đã lựa chọn một số nội dung thiết thực để nêu gương học và làm theo Bác, làm cho hoạt động này trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân.

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

(Baonghean.vn) -Cử tri xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) kiến nghị nhiều nội dung đối với cấp tỉnh và Trung ương, trong đó, đề nghị Quốc hội nghiên cứu chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, như: bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận,...