Kết luận giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức

(Baonghean.vn) - Xét đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 90/BC-HĐND, Công văn số 270/HĐND-PC ngày 18/11/2014 về Kết quả giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và tăng cường chỉ đạo công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 6/11/2014 về Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh giao:
 
1. Sở Nội vụ:
- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hợp nhất Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính để thuận tiện trong quá trình tra cứu, áp dụng; nghiên cứu, tham mưu cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chính sách thu hút đối với một số ngành, lĩnh vực, địa bàn khó khăn, đối tượng là người dân tộc thiểu số...
 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết dứt điểm việc tuyển dụng vào công chức, viên chức đối với những người đã hợp đồng thu hút trước đây kéo dài từ nhiều năm qua; biện pháp giải quyết đối với hợp đồng tự trang trải trong các đơn vị sự nghiệp.
 
- Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí chỉ tiêu biên chế cho đơn vị sự nghiệp y tế phù hợp với quy mô giường bệnh.
 
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu việc thăng hạng viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.
 
- Rà soát các quy định về phân công, phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
- Kiểm tra, rà soát để có phương án điều chỉnh hợp lý về vị trí việc làm của công chức cấp xã (theo Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh hiện nay có vị trí thừa, có vị trí cần lại không được bố trí, như: mỗi xã được bố trí 3 kế toán là không phù hợp, trong khi lĩnh vực nông - lâm nghiệp và Văn phòng Đảng ủy xã lại không được bố trí).
 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
- Thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của sở tại Báo cáo nêu trên.
 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu việc giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục phù hợp với đặc thù thực hiện nhiệm vụ theo năm học; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách luân chuyển, điều chuyển giáo viên của cấp huyện để có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.
 
- Rà soát, sắp xếp, bố trí cơ cấu đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số (cả ban giám hiệu, giáo viên và cán bộ phục vụ) ở các trường dân tộc nội trú (theo Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, hiện nay tỷ lệ người dân tộc thiểu số đang công tác tại các trường dân tộc nội trú rất thấp).
 
- Thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Ban Pháp chế đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của sở tại Báo cáo nêu trên.
 
3. Sở Kế hoach và Đầu tư: 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu quy định rõ điều kiện, quy trình xem xét, quyết định giao chỉ tiêu đào tạo phù hợp với dự báo khoa học nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.
 
4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc tuyển dụng biên chế đảm bảo kịp thời.
 
- Sử dụng có hiệu quả công chức, viên chức hiện có. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí theo quy định phải chuyển đổi đảm bảo phù hợp, khả thi và hiệu quả. Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức một cách thực chất, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.
 
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-UBND và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, chấn chỉnh trình trạng hợp đồng lao động trái quy định trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; UBND các huyện, thành, thị xây dựng, triển khai đề án giải quyết giáo viên dôi dư trong các cơ sở giáo dục trực thuộc phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền; xây dựng quy chế về việc điều động, luân chuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và thực tiễn quản lý, sử dụng viên chức.
 
- Bố trí cơ cấu, phân công nhiệm vụ cho công chức xã, phường, thị trấn hợp lý trên cơ sở số lượng, chất lượng và năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc của địa phương.
 
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chi lương, các chế độ, chính sách cho hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc trách nhiệm quản lý; xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
5. UBND các huyện miền núi:
- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số và đặc biệt quan tâm về cơ cấu người dân tộc thiểu số khi xét tuyển để nâng cao tỷ lệ người dân tộc thiểu số công tác trong các cơ quan, đơn vị.
 
- Thực hiện tốt chính sách cử tuyển để tiếp nhận thêm sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác tại các huyện miền núi.
 
- Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tiến hành việc giám sát. 
 
UBND tỉnh