Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012, sáng nay 15/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2012 cho 75 học viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.
 
Trong thời gian 8 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng và an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế,... Qua đó, nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về xây dựng đảng, giúp cho các học viên không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Hồng Khanh