Khái niệm về quản lý nhà nước đối với các vùng biển

(Baonghean.vn) - Câu hỏi 43. Khái niệm về quản lý nhà nước đối với các vùng biển?
 
Trả lời: Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người. Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức, có hệ thống, bằng pháp luật nhằm điều chỉnh có hiệu lực, hiệu quả các quan hệ xà hội theo ý chí của nhà nước.
 
Trong điều kiện phát triển của đời sống kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật hiện nay, các mối quan hệ cần được điều chỉnh bằng pháp luật của nhà nước là rất đa dạng, phong phú và phức tạp đang diễn ra trong phạm vi các vung biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển. Điều đó tất yếu đòi hỏi cần phải tăng cường sự quản lý của nhà nước, tức là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực của nhà nước đối với quá trình kinh tế-xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế biển, bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích quốc gia trên biển.
 
Trong quản lý nhà nước về biển, có 2 nội dung quan trọng:
 
- Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh: tổ chức là sự thiết lập các mối quan hệ xã hội giữa con người, giữa các tập thể để thực hiện một quá trình xã hội. Tổ chức là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện quá trình quản lý nhà nước đối với các vùng biển. Điều chỉnh là sự quy định về mặt pháp lý thể hiện bằng các quy định quản lý, về quy tắc, quy chuẩn... nhằm tạo sự phù hợp giữa chủ thể và khách thể quản lý, tạo sự cân bằng, cân đối các mặt hoạt động của con người.
 
- Sự tác động mang tính chất quyền lực nhà nước, tức là sự tác động bằng pháp luật và theo nguyên tắc pháp chế. 
 
Quyền lực nhà nước được thể hiện trong quản lý nhà nước đối với các vùng biển là pháp luật phải được chấp hành một cách nghiêm chỉnh và khi ra quyết định quản lý, điều hành, các nhà chức trách phải dựa trên cơ sở pháp luật, đúng pháp luật.
 
Rõ ràng là trong các nội dung quản lý nhà nước về biển, Luật Biển có vai trò như là công cụ không thể thiếu được để điều chỉnh những loại quan hệ xã hội phát sinh, tồn tại ở trong môi trường biển.
 
Theo Hỏi - đáp về Luật biển Việt Nam
(Còn nữa)