Khai thác lợi thế, tiềm năng, đưa huyện Anh Sơn phát triển toàn diện

(Baonghean) - Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.
 
Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân huyện Anh Sơn đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX ?
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh: Giai đoạn 2010 - 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực trong Đảng bộ,  cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên Anh Sơn đã cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Cụ thể:
 
1. Có 31/33 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,77%; giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 3.204.292 triệu đồng; giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 22,245 triệu đồng; huy động vốn đầu tư tăng bình quân 9%. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, tốc độ tăng bình quân thu đạt 12,21%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
 
Hướng dẫn xử lý kỹ thuật trong quy trình sản xuất cửa nhựa lõi thép tại doanh nghiệp tư nhân Long Thành Công (Thị trấn Anh Sơn). Ảnh: Hữu Nghĩa
2. Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, chủ động bố trí mùa vụ hợp lý, làm tốt công tác chuyển đổi ruộng đất, đưa các loại giống mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất hiệu quả, xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả cao. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây nguyên liệu tập trung mía, chè, cao su, sắn... đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích từ 38 triệu đồng/ha năm 2011 lên 54 triệu đồng/ha năm 2015.
 
3. Công tác thu hút đầu tư đạt được kết quả cao. Trong 5 năm đã thu hút được 24 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 2.323  tỷ đồng; trong đó có một số dự án có quy mô lớn; có 5 dự án đã đi vào hoạt động có hiệu quả.
 
4. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư hiệu quả và tương đối toàn diện. Phát động và triển khai hiệu quả phong trào xây mới, duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn. Trong 5 năm đã duy tu bảo dưỡng được 382 km; đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa 371 km (trong đó bê tông hóa 310 km) đường giao thông nông thôn. 
 
5. Lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, nhất là giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Hàng năm, có 10% học sinh giỏi; 600 em thi đậu các trường đại học. Vận động xã hội hóa giáo dục được 17 tỷ đồng. 41/66 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng nâng cao trình độ cho bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa huyện để ứng dụng thành công các kỹ thuật mới vào khám, chữa bệnh như kỹ thuật mổ nội soi cho 16 loại bệnh, phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp PHACO. Hàng năm tạo việc làm mới cho 1.800 - 2.100 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 21,54% năm 2011 xuống còn 8,96% năm 2015 (mỗi năm giảm 2,51%).
 
6. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, đã có phương pháp phù hợp, hiệu quả đấu tranh, xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo và giải quyết dứt điểm một số vấn đề về tranh chấp địa giới hành chính kéo dài... nên không để phát sinh phức tạp, điểm nóng. 
 
7. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hệ thống chính trị vùng giáo được tăng cường; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, dân chủ được mở rộng; Tăng cường tiếp xúc đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân như đối thoại với bí thư 239 chi bộ, giáo viên hợp đồng, đối thoại trong công tác giải phóng mặt bằng, trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị của nhân dân.... nên tạo được sự đồng thuận trong xã hội. 
 
Phóng viên: Bên cạnh kết quả đạt được đang tạo đà cho nhiệm kỳ tới Anh Sơn tăng tốc phát triển mạnh thì vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục là gì?
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh: Đảng bộ huyện Anh Sơn trong quá trình chuẩn bị Đại hội cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế cần phải có giải pháp khắc phục như sau: 
 
- Kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Một số mũi kinh tế trọng điểm được xác định là bước đột phá trong phát triển kinh tế chưa đạt như xi măng, chăn nuôi đại gia súc tập trung. 
 
- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia chưa đạt mục tiêu. Giải quyết tình trạng dôi dư giáo viên chậm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, có nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, năng suất lao động còn thấp.
 
- Chất lượng phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở một số vùng đặc thù chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế.
 
- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số chi bộ đảng nông thôn, cơ quan, doanh nghiệp chưa được phát huy tốt. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết gắn với chương trình hành động, công tác dân vận chính quyền ở một số cơ sở hình thức, chất lượng thấp. 
 
- Xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Phóng viên: Qua đó, Đảng bộ huyện đã rút ra được những bài học kinh nghiệm nào để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới?
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh:  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua như sau:
 
- Phải chăm lo xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức.Tăng cường dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng làm cơ sở tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bố trí cán bộ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực điều hành của chính quyền các cấp trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
- Đổi mới tư duy, nhạy bén, sáng tạo, cụ thể và kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó quan tâm thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát cơ sở, phục vụ tốt các nhu cầu cơ bản của nhân dân.
 
- Huy động tốt nội lực và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ của các các bộ, ngành Trung ương, tỉnh và các nhà đầu tư. Luôn gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội.
 
Một góc Thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Hữu Nghĩa
Phóng viên: Thưa đồng chí! Để Anh Sơn phát huy những tiềm năng, lợi thế, phát triển toàn diện, thực hiện được mục tiêu trở thành huyện khá của tỉnh, vậy phương hướng giai đoạn tới như thế nào?
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh: Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015 - 2020, Anh Sơn xác định: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các tổ chức đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo. Kinh tế - xã hội phát triển vững chắc, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, đưa Anh Sơn phát triển toàn diện, trở thành huyện khá của tỉnh.
 
Để thực hiện mục tiêu to lớn trên, về phương hướng cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, huy động tối đa nguồn lực; ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hình thành các vùng chuyên canh nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến theo hướng xuất khẩu. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho các khu vực kinh tế trọng điểm và các vùng khó khăn. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo tốt các vấn đề xã hội. Chủ động nắm chắc và giải quyết tốt tình hình an ninh, trật tự; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi bộ. Nâng cao năng lực, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
 
Với định hướng đó, sẽ tạo niềm tin để Đảng bộ, nhân dân huyện Anh Sơn nỗ lực hoàn thành, vượt mục tiêu, các chỉ tiêu đề ra, thực hiện có hiệu quả chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XX: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sâu sát, sáng tạo đưa Anh Sơn phát triển toàn diện trở thành huyện khá của tỉnh”
 
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
P.V