Khen thưởng tin bài hay tuần 4 tháng 6

(Baonghean) - Tuần qua, có 22 bài, tin, ảnh, Clip được đề cử tin, bài hay, ảnh đẹp. Có 19 trang báo được đề cử trang báo hay, đẹp. Có 5 bài, ảnh được đánh giá là chưa hay. Có 3 trang báo được đánh giá chưa đẹp, chưa hay. Người đề cử nhiều nhất là 7 tin, bài, trang báo, người ít là 1 tin, bài...
 
Căn cứ vào kết quả bình chọn, BBT quyết định khen thưởng cho các tác phẩm có số phiếu bình chọn cao gồm: Bài “Dạy con yêu”, đăng trên số Cuối tuần ngày 29/6 của Thục Anh có số phiếu đề cử cao nhất; Bài “Về nơi cán bộ ... đưa đò” trên Nhật báo ngày 24/6 của Nhật Lân - Đào Tuấn có số phiếu đề cử cao thứ hai; Bài “Không nên để kỳ vọng thành thất vọng” trên nhật báo ngày 25/6 của Duy Hương và bài “Luân chuyển cán bộ: Được và chưa được” trên nhật báo ngày 25/6 của Hữu Nghĩa - Nguyên Sơn có số phiếu đề cử cao thứ Ba.
 
Các trang báo đẹp được khen thưởng gồm: Trang 1 nhật báo ngày 24/6 có số phiếu đề cử cao nhất; Trang 1 Nhật báo ngày 26/6 có số phiếu đề cử cao thứ 2; Trang 1 Nhật báo ngày 21/6, trang 1 nhật báo ngày 27/6 và trang 1 Cuối tuần ngày 29/6 có số phiếu đề cử cao thứ Ba.
 
Ngoài ra, tuần qua có 5 bài và 3 trang báo bị đề cử chưa hay, chưa đẹp Trong đó bài: “Thiếu vắc xin 5 trong 1” trên Nhật báo ngày 26/6/2014 của Mỹ Hà có số phiếu đề cử bài kém tới 16 phiếu.
 
Đồng thời, BBT quyết định khen thưởng đột xuất cho bộ phận Văn phòng, Đoàn Thanh niên đã tổ chức tốt các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam.
 
T.P