Khí thế mới, quyết tâm mới

(Baonghean) - Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là cuộc đấu tranh gian khổ, gay go, phức tạp diễn ra trong một con người, một tổ chức cụ thể. Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương xây dựng chỉnh đốn nhưng kết quả chưa được cải thiện bao nhiêu, có mặt, có những lĩnh vực còn nghiêm trọng hơn. Khi quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, mỗi một cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải trả lời cho được câu hỏi vì sao Đảng ta đã có nhiều nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng hiệu quả đạt thấp, chưa đạt yêu cầu? Và không được gắn những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm đó cho khách quan.

Để trả lời được câu hỏi trên, thiết nghĩ, trước hết là phải có tính "chiến đấu" của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Tuy tính "chiến đấu" trước đây rất mạnh mẽ, nhưng thời gian qua đã có sự chùng xuống. Trước những hiện tượng tiêu cực phát sinh trong một số tổ chức Đảng, kết quả xử lý chưa rõ ràng, chưa nghiêm túc, chưa gắn trách nhiệm vào người lãnh đạo cao nhất; nếu chúng ta bỏ qua những tiêu cực, không xử lý triệt để thì hiệu quả thấp là tất yếu. Đối với một Đảng cầm quyền trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, việc cả nể, không đấu tranh quyết liệt trước những tiêu cực thì hiệu quả của việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt thấp cũng là tất yếu.


Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI), được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng tình đón nhận, vì nó phù hợp và thuận lòng dân. Nếu nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) không đi vào cuộc sống, thì một lần nữa lòng tin của nhân dân vào Đảng sẽ bị giảm sút, chế độ chúng ta sẽ bị thách thức. Nghị quyết Trung ương 4 là thước đo quyết tâm của Đảng, đòi hỏi không chỉ là sự nỗ lực trong Đảng mà của cả nhân dân nữa, vì nhân dân là chủ thể tích cực làm nên sức mạnh của Đảng và Đảng là của nhân dân.


Vì vậy, cách tốt nhất, hiệu quả nhất, chắc chắn nhất để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là phải dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng các đoàn thể, chính quyền của nhân dân vững mạnh. Để làm được điều này, cần phải tạo ra cơ chế cho nhân dân kiểm tra, giám sát, theo dõi hành vi của mỗi cán bộ, đảng viên; phải thực hiện dân chủ thực sự, nói hết suy nghĩ của mình đối với Đảng với ý kiến đúng đắn nhất để Đảng sửa chữa. Thực hiện tốt cơ chế chất vấn dân chủ, cởi mở trong Đảng, làm một cách thường xuyên như các kỳ họp của Quốc hội đã làm. Xây dựng chế độ có thể chất vấn, gắn với bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo của Đảng, là cơ hội lớn để tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Qua những ý kiến chất vấn trong Đảng, ý kiến đóng góp của nhân dân, cán bộ, đảng viên nào hiệu quả công tác thấp, tư tưởng đạo đức lối sống không tốt thì phải thay đổi, không chờ đến hết nhiệm kỳ. Ngoài ra, cần thực hiện tốt cơ chế tuyển chọn, bầu cử cán bộ vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Đó chính là một khí thế mới, một quyết tâm mới của Nghị quyết Trung ương 4.


Hoàng Tùng